การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรา แต่การจัดการความรู้ให้เห็นผลในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่มักไมเห็นกันบ่อยนัก แต่ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 กำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการจัดมากมากกว่าแค่การจัดการเอกสารตาม WI หรือ Procedure เท่านั้น แต่เป็นการจัดการความรู้ที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ ทั้งความรู้ที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรให้ออกมาเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม

แต่ความรู้มีอยู่มากมายมีทั้งที่เป็นเอกสาร ประสบการณ์ เทคนิค รวมถึงการเข้าถึงความรู้ การค้นหาความรู้ และการแชร์ความรู้การจัดการความรู้จึงเป็นเหมือนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าใช้คนในการจัดการก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมาก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและความหมายของการจัดการความรู้
 2. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดการความรู้ในทางปฏิบัติ
 3. เพื่อให้ทราบวิธีการทำงานของโปรแกรม OPoL เพื่อจัดการความรู้
 4. เพื่อทราบวิธีการใช้โปรแกรม OPoL ในการจัดการความรู้

 

หลักสูตรประกอบด้วย

 1. การจัดการความรู้คืออะไร
 2. ลักษณะของความรู้
 3. จะเปลี่ยนความรู้ซ้อนเร้นเป็นความรู้ปรากฏได้อย่างไร
 4. OPoL คืออะไร
 5. OPoL ใช้งานง่ายกว่าที่คุณคิด
 6. การใช้ฐานข้อมูลในการจัดการความรู้
 7. การสร้างฐานข้อมูลความรู้
 8. การค้นหาความรู้
 9. การสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้

 

 

วิธีการสัมมนา                       การบรรยายและทดลองปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา       ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา                               1 วัน

วิทยากร                                 อาจารย์ บรรณวิท มณีเนตร

หมายเหตุ                              การอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าอบรมจะได้รับโปรแกรม OPoL ไปใช้ฟรี