การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

การทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่สำคัญทีมีส่วนสำเร็จในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นของทีมงานมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ต้องมีเป้าหมาย มีหน้าที่ บทบาทของสมาชิก มีผู้นำที่มีความรอบรู้ นำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกทีม ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร สิ่งเหล้านี้เป็นองค์ประกอบการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจแนวความคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม

2. เพื่อเสริมสร้างความกระตือรือร้น  การมีส่วนร่วมของทีม ความรับผิดชอบ และการเป็นผู้นำ ผู้ตามของทีม

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. องค์ประกอบและความหมายของการทำงานเป็นทีม

2. องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม

3.   ขบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

4. สมาชิกและบทบาทของสมาชิกและผู้นำทีม

5. บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ

6.    การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิผลของทีมงาน

 

วิธีการสัมมนา                              การบรรยาย เกมส์และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การประชุมจัดทำ Work shop และการนำเสนอผลงาน และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา        หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลาในการสัมมนา            1 วัน