การบริหารชีวิตในเศรษฐกิจมัวหมอง

 

ปัญหาเศรษฐกิจที่เข้ามากระทบต่อเราในขณะนี้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อทุกคน ซึ่งส่งผลให้ทุกคนมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามเราสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราให้เข้าใจปัญหา และสร้างความสุขให้กับชีวิตได้ การมองชีวิตที่แตกต่างย่อมส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต้องการดำเนินชีวิต

2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของชีวิต

3. เพื่อให้ทราบวิธีการสร้างสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

หัวข้อการสัมมนา

1. สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

2. เศรษฐกิจกับการดำเนินการชีวิต

3. มุมมองชีวิต

4. การสร้างสุขในการทำงาน

 

วิธีการสัมมนา                 การบรรยาย

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา    ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา                         3 ชั่วโมง