การมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบโดยใช้ OEE, TPM, SMED & Mistake Proofing

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในนิยามและการวัดประสิทธิภาพ โดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness (OEE).
 2. เพื่อให้คุณสามารถใช้ OEE เป็นเครื่องมือในการวัดและ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้การเปลี่ยน เครื่องมืออย่างฉับไว Single Minute Exchange of Dies (SMED)
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ Total Productive Maintenance (TPM) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
 5. เพื่อสร้างความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ Mistake Proofing (MP) เพื่อลดอัตราการเกิดของเสีย

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การกำหนด – เลือกเครื่องมือในการปรับปรุง และกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ
 2. การวัด – รวบรวมข้อมูลและคำนวณค่า OEE ปัจจุบัน
 3. การวิเคราะห์ – ศึกษาวิธีการบำรุงรักษา การตั้งค่า และการควบคุมคุณภาพ
 4. การปรับปรุง – จัดทำระบบ TPM, Quick Changeover และ Mistake Proofing ในการปรับปรุง OEE
 5. การควบคุม – จัดทำระบบ visual controls เพื่อสามารถรักษาระดับของการปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารที่สามารถกำหนดนโยบายการปรับปรุง
 • ทีมงานการปรับปรุงระบบ
 • พนักงานทั่วไปขององค์กรที่มีโอกาสมีส่วนร่วมกับ ขั้นตอนการปรับปรุง

รูปแบบการสัมมนา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยสามารถอิงกับตัวอย่างจริงขององค์กรถ้ามีความพร้อมด้านข้อมูล