การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ( OEE )

การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อต้องทำการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลายๆ เครื่องที่ต่างแผนกกัน หรือเครื่องจักรแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จะทำอย่างไร การวัดประสิทธิภาพที่สามารถเปรียบเทียบกันได้คือวัดว่าเครื่องจักรนั้นๆ มีความสูญเสียมากน้อยเพียงไรมากกว่าการผลิตได้เท่าไร ตัววัดที่บอกถึงความสูญเสียต่างๆคือ การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร หรือ Overall Equipment Effectiveness (OEE) การวัดโดยการใช้ OEE นี้จึงสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้กับทั้งนอกและในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หลักสูตรนี้จะวิธีการคำนวนค่า OEE เป็นอย่างไร และจะการเก็บข้อมูลทำอย่างไร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร

2. เพื่อให้สามารถทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักรได้

3. เพื่อให้สามาถคำนวนค่าความหร้อม สมรรถณะ อัตราของดีได้

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ความสูญเสียต่างๆ ของเครื่องจักร

2. การคำนวนค่าความพร้อม

3. การคำนวนค่าสมรรถณะ

4. การคำนวนค่าอัตราของดี

5. การคำนวน OEE

6. การตีความค่า OEE

 

วิธีการสัมมนา                        การบรรยาย ตัวอย่างและการทำ Work Shop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา   หัวหน้างานทุกแผนกขึ้นไป

ระยะเวลาสัมมนา                   1 วัน