การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control Plans

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจใน 5 ขั้นตอนหลักของการวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning) และเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆของแต่ละขั้นตอน APQP และสามารถนำใช้เครื่องมือเทคนิคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

Part I – Advance Product Quality Planning
1. บทนำ
• APQP คืออะไร
• ประโยชน์ของ APQP
• Process Review Model
2. ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพล่วงหน้า
• เฟส 1 การวางแผนและการกำหนดโครงการ
• เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ
• เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
• Production Part Approval Process (PPAP)
• เฟส 5 ข้อมูลย ้อนกลับ / การประเมิน /และการลงมือแก้ไข

Part II – Process Review
3. Process Flow Chart
4. Failure Mode and Effects Analysis และ Process
5. FMEA
6. แผนควบคุม (Control Plans)
7. การจัดการเพื่อทบทวนกระบวนการการผลิต (Process Review Management)

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา
การอบรม/สัมมนานี้ เหมาะสำหรับหัวหน้างาน, วิศวกร ตลอดจนถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึงเจ้าที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) ที่ต้องตรวจประเมินหัวข้อที่เกี่ยวกับ APQP, PPAP,FMEA และ Control plan ในระบบคุณภาพ ISO/TS16949

รูปแบบการสัมมนา 
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยสามารถอิงกับตัวอย่างจริงขององค์กรถ้ามีความพร้อมด้านข้อมูล