ความสูญเปล่า ความสูญเสีย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกส่วนงาน ไม่เว้นแม้นแต่ในส่วนงาน Office  หรืองานสายสำนักงาน ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงาน ยิ่งในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงต้องฉับไวและถูกต้อง ดังนั้นสายสำนักงานจึงเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่ความสูญเสียในสำนักงานนั้นต่างจากความสูญเสียของสายงานผลิต แต่ด้วยการนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์งานด้วย Makigami หรือ Roll Paper จะช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานและหาแนวทางในการลดความสูญเสียในการทำงานของงานสำนักงานได้เป็นย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความสูญเสียที่เกิดขึ้นของสายสำนักงาน
 2. เพื่อทราบแนวทางการทำการวิเคราะห์การทำงานของสายสำนักงาน
 3. เพื่อทราบแนวทางการปรับปรุงการทำงานของสายสำนักงานตามแนวทาง TPM

หัวข้อการอบรม

 1. วัตถุประสงค์ของ TPM
 2. ความสูญเสียของสายสำนักงาน
 3. การวิเคราะห์การทำงานด้วยเทคนิค การวิเคราะห์งาน
 4. Flow Process Chart
 5. ความหมายของ Makigami
 6. เทคนิคการวิเคราะห์งานด้วย Makigami
  • การกำหนดเรื่องเพื่อปรับปรุง
  • สำรวจสภาพปัญหา Flow Charting
  • การรวบรวมผลลัพธ์และปัจจัยของงานธุรการในเชิงปริมาณ
  • การออกแบบงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการใหม่ เช่น Layout, Work Station, Flow
  • สรุปผล
 7. ค่อยๆคลี่ให้เห็นความสูญเสีย

 

รูปแบบการฝึกอบรม                               บรรยาย, Workshop

ระยะเวลาในการฝึกอบรม                       2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม                             ผู้บริหารงานสายสำนักงาน, หัวหน้างาน, พนักงานสายสำนักงาน

วิทยากร                                                  อ. บรรณวิท มณีเนตร
ที่ปรึกษา TPM