ความรักและผูกพันในองค์กร เป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคการบริหารงานบุคคลยุคนี้และมีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรสูงจะสร้างผลงานที่ดีกว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กรอย่างมาก แต่การที่จะสร้างให้พนักงานรักองค์กรนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสมของหัวหน้างานและของผู้บริหารในอันที่จะทำให้พนักงานรักและผูกพันในองค์กร ในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าใจถึงบทบาทของตนเองในอันที่จะสร้างให้พนักงานรักในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของคนกับองค์กร
 2. เพื่อให้พนักงานทราบหลักการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 3. เพื่อให้พนักงานทราบวิธีการในการทำให้พนักงานรักในองค์กร
 4. เพื่อให้ทราบบทบาทของหัวหน้างานและองค์กรในการสร้างความผูกพันกับองค์กร

หัวข้อการสัมมนา

 1. วิวัฒนาการของคนสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร
 2. ความสัมพันธ์ของคนกับองค์กรในยุคปัจจุบัน
 3. คนกับงานในสายตาของนักจิตวิทยา
 4. ความหมายของความผูกพันกับองค์กร
 5. รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร
 6. ปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
 7. ลักษณะของงานที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
 8. ความหมายของ คำว่า “งาน”
 9. บทบาทของหัวหน้างานในการสร้างความรักในองค์กร
 10. บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความรักในองค์กร
 11. ความสุขจากการทำงาน
 12. การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักองค์กร

วิธีการสัมมนา : การบรรยาย เกม และการทำ Work Shop
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา : ผู้จัดการ, หัวหน้างานขึ้นไป
ระยะเวลาสัมมนา : 1 วัน
วิทยากร : อ. บรรณวิท มณีเนตร