การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใหม่

        วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1. เพิ่มเติมความรู้รายละเอียดของ กฎหมายใหม่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงรายละเอียดในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายใหม่

3. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

 

       เนื้อหาของหลักสูตร 

1. โลกร้อน-น้ำมันแพง ถึงเวลาแห่งการประหยัดพลังงาน : บรรยายถึงผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และปัญหาด้านต้นทุนจากราคาน้ำมันแพง / ฉายวิดีทัศน์เรื่อง สถานการณ์พลังงาน

2. พรบ.การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2550 และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  : บรรยายถึงโครงสร้างของพรบ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. แนวทางการจัดการพลังงานตามกฎหมาย : บรรยายถึงข้อกำหนดในการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง / / ฉายวิดีทัศน์เรื่อง การจัดการพลังงาน

 

ลักษณะการฝึกอบรม            บรรยาย

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม      พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาการฝึกอบรม         1  วัน