การเพิ่มผลผลิตได้ง่ายๆ ด้วยการลดความสูญเสีย 7 ประการ

การแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เป็นไปอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านต้นทุน หรือคุณภาพ หรือการส่งมอบ มีการกำหนดเป็นนโยบายหลักไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสนองตอบ ต่อความต้องการของลูกค้า หรือสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า  ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการบริหาร การเพิ่มผลผลิต ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการบริหารต้นทุน การเพิ่มผลผลิตง่าย ๆ โดยการลดความสูญเสีย 7 ประการ เป็นการเพิ่มผลผลิตวิธีหนึ่ง ที่ทุกคน จากทุกแผนก สามารถมีส่วนร่วม และปฏิบัติได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้การลดต้นทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กร ในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ ของการเพิ่มผลผลิต
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง การลดต้นทุน
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง การบริหารความสูญเสียในการทำงาน
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแข่งขันสำหรับองค์กร

หัวข้อการสัมมนา

 1. ทำไมต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 2. ต้นทุนสินค้าสำคัญอย่างไร
 3. การเพิ่มผลผลิตสำคัญอย่างไร
 4. แนวทางการเพิ่มผลผลิต
 5. ปัจจัยสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 6. แนวคิดความสูญเสีย ของประเทศตะวันตก และตะวันออก
 7. ความสูญเสีย 7 ประการในการทำงาน
 8. ปัญหา และแนวทางการลดความสูญเสียอย่างเป็นระบบ
 9. ตัวอย่างการศึกษา

วิธีการสัมมนา                          การบรรยายตัวอย่าง และการทำ Work Shop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา       หัวหน้างานทุกแผนกขึ้นไป

ระยะเวลาสัมมนา                      1 วัน