การ Coach ด้วย OJT

Coach with OJT

 

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการสอนงานแบบ OJT หรือ On the  Job Training การทำ OJT ไม่แค่การสอนงานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ การโค้ช การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสาร การฟัง ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ เกิดพฤติกรรมอย่างที่ต้องการหลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้วย OJT จึงออกแบบมาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ต้องใช้ในการโค้ชเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นโค้ชที่ดี

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจความหมายของ On the Job Training
 2. เพื่อทราบทักษะที่ต้องใช้ในการ OJT
 3. เพื่อทราบเทคนิคในการ OJT
 4. เพื่อทราบขั้นตอนในการสอนงานแบบ OJT

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญของ On the Job Training
 2. ความแตกต่างระหว่าง OJT กับการพัฒนาบุคลากรรูปแบบอื่นๆ
 3. คุณสมบัติของผู้สอน OJT
 4. หน้าที่ของผู้สอน OJT
 5. การกำหนดเป้าหมายของการ OJT
 6. การเรียนแบบผู้ใหญ่
 7. ลักษณะของผู้เรียนที่ดี
 8. การสื่อสารและการฟังของผู้สอน
 9. สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอย่างไร
 10. การให้คำแนะนำและการป้อนกลับที่ดี (Advice & Feedback)
 11. การเตียมหลักสูตรการในการสอน OJT

 

วิธีการสัมมนา                      การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (พร้อมแบบฟอร์มการเตรียมการสอน OJT)

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา      ผู้บริหาร, หัวหน้างาน

ระยะเวลา                             1 วัน

วิทยากร                                อ. บรรณวิท มณีเนตร