ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2000 สำหรับระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ให้กับระดับหัวหน้างานในการสนับสนุนระบบ
2. เพื่อให้ระดับหัวหน้างานสามารถมีทักษะเบื้องต้นในการถ่ายทอดความเข้าใจนี้กับพนักงานระดับปฏิบัติงานเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการเขียนเอกสารและปฏิบัตินำใช้เอกสาร

เนื้อหาของหลักสูตร
1. บทที่ 1 PDCA และ หลักการของการบริหารงาน คุณภาพ 8 ประการ
2. บทที่ 2 รายละเอียด การตีความ และแนวคำถามใน QSA

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา

 พนักงาน/หัวหน้างาน ในกระบวนการธุรกิจในส่วนงานต่างๆขององค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา

บรรยาย และแบบฝึกหัดตัวอย่าง