ลดต้นทุนอย่างไรให้ได้เป้าหมาย

รหัสหลักสูตร: P1007

สำหรับโรงงานที่ต้องการเทคนิคในการลดต้นทุนการผลิต โดยประยุกต์ใช้หลักการของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Management Science) หรือเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยมุ่งเน้นที่การจัดการองค์ประกอบของการผลิตทั้ง 6 ด้าน คือ คน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ วัสดุ วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม และ พลังงาน  หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคในการลดต้นทุน คือ การวิเคราะห์ต้นทุนตามแนวทางของ ABC (Activity Based Costing) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงต้นทุนของแต่ละกิจกรรมของโรงงาน และการลดต้นทุนทางด้านแรงงาน การสมดุลสายการผลิต การเคลื่อนไหวเชิงประสิทธิภาพ การออกแบบเครื่องมือช่วยงานที่ได้เปรียบเชิงกลมากที่สุด วิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการระบบพัสดุคงคลัง การไหลของพัสดุ การลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของการลดต้นทุนในองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงเทคนิคต่างๆ สำหรับการลดต้นทุนทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคน ด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ด้านวัสดุ ด้านวิธีการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านพลังงาน

หัวข้อการสัมมนา

  1. บทนำการลดต้นทุนการผลิต
  2. อัตราผลิตภาพและการวิเคราะห์ ABC
  3. การลดต้นทุน โดยการลดตัวหาร Input
  4. การลดต้นทุนด้านคนและวิธีการทำงาน
  5. การลดต้นทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ การทำงานของคนคู่กับเครื่องจักร
  6. การลดต้นทุนด้านวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์
  7. การลดต้นทุนด้านสภาพแวดล้อมการผลิต การวิเคราะห์การไหล การจัดผังโรงงาน
  8. การลดต้นทุนด้านพลังงาน

วิธีการสัมมนา                            การบรรยายตัวอย่าง และการทำ Work Shop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา        หัวหน้างานทุกแผนกขึ้นไป, หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าแผนก, ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

ระยะเวลาสัมมนา                       1 วัน

วิทยากร                                     ดร. ชุมพล มณฑาทิพย์กุล