หลักการบริหารด้วย TPM และ Policy Deployment

ในสถานการณ์ในปัจจุบันที่ธุรกิจต้องแข่งขันไม่ใช่เพียงแต่กับคู่แข่งทางการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเท่านั้น แต่เรายังต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นผันผวนอย่างไม่น่าเชื่อ การปรับตัวขององค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถแปลการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นช่องทาง เป็นโอกาสที่จะให้องค์กรเกิดการปรับปรุงไปในการที่ดีขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นแนวหน้าทางธุรกิจได้ หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเพื่อเปิดมุมมองอีกด้านทางการบริหารโดยใช้การบริหารแบบ TOP-DOWN POLICY และ BOTTOM-UP ACTITY เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้และพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังสอดรับกับหลักการของ KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ที่จะสามารถทำให้ KPI เป็นจริงขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงระบบการดำเนินการกิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance)

2. เพื่อให้รู้จักกับความสูญเสียทั้ง 16 ประการของเครื่องจักร

3. เพื่อให้เข้าใจหน้าที่ของเสาหลักทั้ง 8 ของ TPM

4. เพื่อให้ทราบเครื่องมือต่างๆ ของ TPM เพื่อให้เกิดการปรับปรุง

 

        หัวข้อการสัมมนา

1. ความจำเป็นขององค์การที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. ความสูญเสียทั้ง 16 ประการ

3. เสาหลักทั้ง 8 ของ TPM

• การบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยพนักงาน

• การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

• การพัฒนาทักษะของพนักงาน

• การวางแผนการบำรุงรักษา

• ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

• การควบคุมขั้นต้น

• การบำรุงรักษาคุณภาพ

• การเพิ่มประสิทธิภาพของสายสำนักงาน

4. สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม TPM

5. การจัดองค์กร TPM

6. TPM กับ Policy Deployment

7. TPM กับ KPI

 

วิธีการสัมมนา                        การบรรยาย ตัวอย่างและการอภิปราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา   ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการส่วน, ผู้จัดการแผนก, พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลาสัมมนา                   1 วัน