เคล็ดลับ…การจัดทำ KPI ให้ได้หัวใจของการผลิต

รหัสหลักสูตร: P1006

สำหรับโรงงานที่ประสบปัญหา ไม่มีดัชนีวัดผลงาน หรือ KPI หรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ จะทำให้ท่าน มองเห็นภาพรวม และความสำคัญของ KPI พร้อมทั้งสามารถจัดทำ KPI ประจำแผนกของตนเอง หรือสามารถจัดทำ KPI ประจำบุคคล ท่านจะสามารถออกแบบ KPI และสามารถปรับปรุงดัดแปลง KPI ต่างๆ เพื่อให้ใช้วัดผลงาน ที่สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงานได้ ท่านจะรู้ถึงหลักการของการทำ Balance Score Card และสามารถนำ Balance Score Card ไปใช้งานได้จริงในหน่วยงานของตน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ KPI
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถมองเห็นภาพรวมการทำงานขององค์กร และทราบว่า ดัชนีวัดผลงาน มีส่วนช่วยให้ตนเอง หรือหน่วยงาน ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดทำ KPI เพื่อวัดผลงานประจำบุคคล ประจำแผนกหรือประจำหน่วยงาน
 • เพื่อให้สามารถนำดัชนีวัดผลงานไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานขององค์กรได้

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทนำองค์ประกอบการผลิตและต้นทุนการผลิต
 2. สมการธุรกิจและเป้าหมายของธุรกิจ
 3. กลยุทธ์ของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (เช่น หลักการของ PQCDSME)
 4. ความสูญเสียในการผลิต (ความสูญเสีย 16 ประการ)
 5. แนวคิดการจัดทำดัชนีวัดผลงาน (ตามแนวทางของอัตราผลิตภาพ Productivity)
 6. การจัดทำดัชนีวัดผลงานประจำแผนกต่างๆ ประจำบุคคล และ/หรือประจำหน่วยงาน
 7. การใช้ดัชนีวัดผลงานในการปรับปรุงการทำงาน (กรณีศึกษา)

วิธีการสัมมนา                            การบรรยาย และจัดทำ Work Shop โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา         หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าแผนก, ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

ระยะเวลาสัมมนา                        1 วัน

วิทยากร                                      ดร. ชุมพล มณฑาทิพย์กุล