เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
(Productivity Improvement and Cost Reduction Techniques)

รหัสหลักสูตร: P1009

ในสภาวะการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบันตามสภาพความผันผวนของสภาพการณ์ที่ เป็นอยู่ ทำการลดต้นทุนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคนิคการลดต้นทุนในงานอุตสาหกรรมมีหลายหลายวิธีด้วยกัน การที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิตลงลดจึงต้องเข้าใจการผลิตเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินการได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจระบบการผลิตทั้งกระบวนการ
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการของเทคนิคในการลดต้นทุนต่างๆ
 • เพื่อให้เข้าใจสภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

หัวข้อการสัมมนา

 1. การผลิตกับร้านอาหาร
 2. โรงงานผลิตอาหาร
 3. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต
 4. การเพิ่มผลผลิตคืออะไร
 5. เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
  • 5ส
  • ECRS
  • Visual Control
  • Kaizen
  • Single Minute Exchange of Dies
  • ISO 9001:2000
  • TPM
  • TQM

วิธีการสัมมนา                             การบรรยาย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา         หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าแผนก, ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

ระยะเวลาสัมมนา                        1 วัน

วิทยากร                                       อ. บรรณวิท มณีเนตร