กรุณาใส่ชื่อผู้ทำแบบสอบถามและ email ด้วยค่ะ

Name

Email

1) OEE ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
2) OEE ย่อมาจากคำว่าอะไร
3) ช่วงเวลาที่เครื่องจักรเสียนับจากเวลาใดถึงเวลาใด
4) เวลา ในการที่เครื่องจักรต้องรับภาระหรือ Loading Time หมายถึงอะไร
5) เวลาใดที่ไม่นำมาคำนวณในสูตรหาค่าอัตราความพร้อม
6) ข้อใดถือว่าเป็นเวลาหยุดตามแผน
7) ในการคำนวณค่าอัตราสมรรถนะนั้นแยกเป็น 2 ส่วนคือ
8) ข้อใดเป็นจริงเสมอ
9) อัตราการเดินเครื่องสุทธิมีความสัมพันธ์กับเครื่องจักรเสียอย่างไร
10) ข้อใดถูกต้อง ในสายการผลิตแบบต่อเนื่อง
11) รอบเวลาทางทฤษฎีมีค่าเท่ากับเท่าไร
12) ข้อใดถูกต้องถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเลย
13) ในการคำนวณอัตราของดีสิ่งใดถูกต้อง
14) ข้อใดถูกต้อง
15) ข้อใดถูกต้องในการคำนวณ OEE ถ้าเครื่องจักรเป็นแบบตั้งตัวเดียว (Stand Alone)
16) ข้อใดถูกต้องในการคำนวณ OEE ถ้าเครื่องจักรเป็นแบบสายพานการผลิต (Line Production)
17) จุดอ่อนของ OEE คืออะไร
18) ข้อใดถูกต้อง
19) ข้อดีของ OEE คืออะไร
20) การใช้ OEE ที่ดีควรใช้อย่างไร

ออกแบบโดย TPMthai Training and Consulting (ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ กรุณาระบุที่มา)