กรุณาใส่ชื่อผู้ทำแบบสอบถามและ email ด้วยค่ะ

Name

Email

1) ข้อใดไม่ใช่หลักในการดำเนินการ TPM
2) ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดที่สร้างความเสียหายมากที่สุด
3) การทำ Focus Improvement หรือ Kebetsu Kaizen ไม่ใช้เครื่องมือใด
4) ในการคำนวณค่า OEE สิ่งใดไม่จำเป็น
5) ตามหลักการของ Kobetsu Kaizen การใช้เครื่องมือ PM Analysis ควรใช้เมื่อใด
6) ในการทำ Autonomous Maintenance เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
7) ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือหลักในการทำกิจกรรม Autonomous Maintenance
8) ในการตรวจสอบเครื่องจักรตามหลักการของ Autonomous Maintenance พนักงานเดินเครื่องจะไม่ใช้เครื่องมือใด
9) ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ Autonomous Maintenance
10) ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการทำ Planned Maintenance
11) ข้อใดคือสภาพพื้นฐานของเครื่องจักร
12) นขั้นตอนที่ 2 ของการทำ Autonomous Maintenance วัตถุประสงค์หลักคืออะไร
13) ข้อใดไม่ใช่ที่มาของแผนการฝึกอบรม
14) Zero Defect จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
15) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ QA Matrix
16) PM Analysis คืออะไร
17) Initial Control หรือ Early Management มีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร
18) หลักการในการลดอุบัติเหตุคืออะไร
19) ปัจจัยที่ทำให้การทำ TPM ประสบความสำเร็จคืออะไร
20) ความหมายของสะสางคืออะไร