Kaizen & QCC

Kaizen & QCC

คำว่า Kaizen เป็นภาษาญี่ปุ่น มาจากคำว่า Kai แปลว่า “เปลี่ยนแปลง” กับคำว่า Zen แปลว่า “ดี” ดังนั้นคำว่า Kaizen จึงแปลว่า “เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น” คำว่า “Kaizen” จึงตรงกับคำว่า “Improvement” ในภาษาอังกฤษ และตรงกับคำว่า “การปรับปรุง” ในภาษาไทย...
Focus Improvement Workshop (In-house)

Focus Improvement Workshop (In-house)

ในการดำเนินการกิจกรรมการปรับปรุงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุดคือการ คิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งการดำเนินการการปรับปรุงเฉพาะเรื่องนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เครื่องมือใดบ้าง หลักสูตรนี้จะเป็นคำตอบและการดำเนินการที่เป็นลักษณะ Workshop...
QCC เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

QCC เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

QCC เพื่อการพัฒนาคุณภาพ   เทคนิค QCC เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสามารถลดความสูญเสียต่างๆ ได้จริง และเป็นเทคนิคที่หลายๆ หน่วยงานนำไปใช้ในการทำงาน จนเป็นที่มาของการประกวดกลุ่ม QCC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การทำ QCC...
Problem Solving Technique

Problem Solving Technique

Problem Solving Technique   ในการดำเนินการ II ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของ TPM เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะที่ต้องมีในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน...
New QC 7 Tools

New QC 7 Tools

New QC 7 Tools   ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ แบบวิเคราะห์เป็นตัวเลขหรือที่เรารวมเรียกว่า QC 7 Tools แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพหรือเชิงรูปลักษณะเช่นเรื่องของความพอใจ สี หรือลักษณะการใช้งาน...
Kaizen

Kaizen

Kaizen   KAIZEN หลายคนคงรู้จักดี แต่หลายคนก็เคยได้ยินเพียงชื่อว่า KAIZEN ก็คือการปรับปรุง แต่การที่จะนำกิจกรรมนี้เข้ามาเริ่มใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ การทำ KAIZEN หรือการปรับปรุงนั้นมีหลักการ...
Advance QCC

Advance QCC

   Advance QCC เทคนิค QCC เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสามารถลดความสูญเสียต่างๆ ได้จริง และเป็นเทคนิคที่หลายๆ หน่วยงานนำไปใช้ในการทำงาน จนเป็นที่มาของการประกวดกลุ่ม QCC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่โดยมากการทำ QCC กลับทำกันอย่างเป็นธรรมเนียม จึงทำให้กิจกรรม...
Roots Cause Analysis And Collective Action

Roots Cause Analysis And Collective Action

  Roots Cause Analysis And Collective Action การแก้ไขปัญหาที่ดีต้องแก้ไขที่เหตุแห่งปัญหา การหาสาเหตุของปัญหาให้ถึงรากเหง้าของปัญหาหรือที่เรียกว่า Roots Cause เป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้น การหารากของปัญหาให้ได้อย่างถ่องแท้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ...
การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา

การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา

การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา ปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรง ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจ อยู่รอดได้นั้นคือ ความสามารถที่จะผลิตสินค้า ที่มีต้นทุนต่ำกว่า และมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งได้...
QC 7 Tools

QC 7 Tools

QC 7 Tools เครื่อง มือที่เป็นอมตะในการทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นคือ QC 7 Tools ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือ 7 อย่างด้วยกันคือ กราฟ แผนตรวจสอบ พาเรโต ผังก้างปลา ผังการกระจาย แผนภูมิควบคุม ฮีสโตรแกรม ซึ่งแต่ละอย่างก็มีวิธีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แต่ต่างกัน...
QCC สำหรับคณะกรรมการ QCC

QCC สำหรับคณะกรรมการ QCC

หลักสูตร QCC สำหรับ QCC Committee ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานนั้น เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเครื่องมือหนึ่งคือ QCC แต่การที่จะทำให้กิจกรรม QCC ที่ดำเนินการอยู่นั้น ประสบกับความสำเร็จและเป็นกิจกรรมที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลานั้น...
หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ในการทำงานย่อมต้องมีปัญหา แต่การที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ การที่จะทำเช่นนี้ได้อย่างถูกต้อง...