มีหลายครั้งที่การดำเนินการ TPM ได้เน้นที่ Autonomous Maintenance แต่ปัญหาเครื่องจักรก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากขาดการพัฒนาในเสาหลักที่เป็นพื้น ฐานอีกเสาหนึ่งที่ต้องเดินเคียงคู่กันไปกับ AM นั่นคือ Planned Maintenance ซึ่งการดำเนินการนั้นก็มี 7 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องทำไปทีละขั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิด Autonomous Maintenance ได้อย่างสมบูรณ์ และนี่คือคำตอบของการดำเนินการเพื่อให้ Zero Breakdown อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการดำเนินการกิจกรรม Planned Maintenance
 • เพื่อให้เข้าใจความสอดคล้องกันของ AM และ PM
 • เพื่อให้สามารถมุ่งสู่การเป็น Zero Breakdown ได้อย่างแท้จริง

หัวข้อการสัมมนา
วันแรก การดำเนินการขั้นที่ 1

 • จุดมุ่งหมายของการดำเนินการกิจกรรม Planned Maintenance
 • สาเหตุของเครื่องเสีย
 • ชนิดของการบำรุงรักษา
 • การจัดแบ่งความสำคัญของเครื่องจักร
 • การจำแนกเครื่องจักร
 • การกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการ
 • การจัดเตรียมมาตรฐานการทำ AM, PM
 • การจัดบอร์ดและนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม PM ขั้นตอนที่ 1

วันที่ สอง การดำเนินการขั้นที่ 1 (ต่อ)

 • การแก้ไขการเสื่อมสภาพเครื่องจักร
 • การจัดบอร์ดและนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม PM ขั้นตอนที่ 1 ต่อ

วันที่ สาม การดำเนินการขั้นที่ 2

 • การเก็บข้อมูลของเครื่องจักรเสีย
 • การวิเคราะห์สาเหตุของการ Breakdown
 • แนวทางการป้องกันการเกิด Breakdown
 • การจัดบอร์ดและนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม PM ขั้นตอนที่ 2

วันที่ สี่ การดำเนินการขั้นที่ 3

 • การจัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วน
 • การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษา
 • การจัดทำแผนการบำรุงรักษา
 • การจัดบอร์ดและนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม PM ขั้นตอนที่ 3
 • สรุปผลการดำเนินการและนำเสนอผลงานขั้นตอนที่ 1-3 ต่อผู้บริหาร
วิธีการสัมมนา การบรรยาย Workshop ของเครื่องจักรจริง
คุณสมบัตผู้เข้าร่วมสัมนา ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างานซ่อมบำรุง,
ผู้ประสานงาน TPM, ผู้ที่สนใจ
ระยะเวลาสัมมนา 4 วัน;
วิทยากร ทีมงาน TPMthai.com

หมายเหตุ

 1. ผู้จัดต้องมีเครื่องจักรจริงให้ดำเนินการได้จริง และสามารถหยุดเครื่องจักรได้ในบางช่วงเวลา
 2. ผู้จัดและที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมแผนงานร่วมกันก่อนการดำเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 3. ผู้จัดต้องจัดเตรียมเครื่องมือในการทำความสะอาด ข้อมูลเครื่องจักร ประวัติเครื่องจักร
 4. ผู้บริหารระดับสูงต้องสามารถเข้าร่วมในการฟังการนำเสนอผลงานในวันสุดท้ายได้