หลักสูตร TPM สำหรับหัวหน้างาน

 

          การที่จะนำหลักการของ TPM เข้ามาใช้ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น นอกจากผู้บริหารองค์กรจะเป็นผู้ที่ผลักดันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นแล้วนั้น หัวหน้างานก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำหลักการต่างๆ ของ TPM เข้าไปเริ่มปฏิบัติให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานที่อยู่ที่หน้างานได้จริง หัวหน้างานต้องสามารถถ่ายทอดหลักการต่างๆของ TPM ให้กับพนังงานใต้การบังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติ และยังเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปต่างแนวทางที่ผู้ บริหารระดับสูงได้วางไว้ อีกทั้งยังสามารถทำให้พนักงานหน้างานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถตอบคำถามถึงการนำระบบ KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) เข้ามาใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการของการดำเนินการกิจกรรม TPM

     2. เพื่อให้ทราบหลักการ เครื่องมือ ของแต่ละเสาหลัก

     3. เพื่อให้เข้าใจการคำนวณค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

     4. เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับในการดำเนินการกิจกรรม TPM

หัวข้อการสัมมนา

วันที่ 1

     1. ความสูญเสียทั้ง 16 ประการ

     2. การคำนวณค่า OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)

     3. การวิเคราะห์ค่า OEE

     4. เทคนิคการลดความสูญเสียต่างๆ โดยใช้เครื่องมือในแต่ละเสาหลัก

     5. หน้าที่ของเสาหลักทั้ง 8 ของ TPM

     6. การเชื่อมโยงองค์กรสู่ TPM Action

วันที่ 2 

     1. วิธีการดำเนินการ Planned Maintenance ของฝ่ายซ่อมบำรุง 3 ขั้นตอน

       • การจัดทำรายการเครื่องจักร

       • การทำการวิเคราะห์เครื่องเสีย

       • การจัดทำแผนการบำรุงรักษา

     2. วิธีการดำเนินการ Autonomous Maintenance 3 ขั้นตอน

       • การทำความสะอาด

       • การลดเวลาในการทำความสะอาด

       • การจัดทำมาตรฐาน CIL

       • การใช้ Tag

       • การเขียน OPL

     3. วิธีการดำเนินการ 10 ขั้นตอน ของการทำ Focus Improvement

     4. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการกิจกรรม

       • การกระจายและการนำ KPIs มาใช้ที่หน้างาน

       • รูปแบบการดำเนินการประชุม

       • เทคนิคการระดมความคิด

     5. การจัดองค์กร TPM

 

วิธีการสัมมนา                                 การบรรยาย Work Shop และตัวอย่างผลการดำเนินงานจริง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา           ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับล่าง, หัวหน้างาน,พนักงานที่จะดำเนินกิจกรรม, ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาสัมมนา                           2 วัน

วิทยากร                                          อ.บรรณวิท  มณีเนตร