Value Stream Mapping (VSM)

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุการไหลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เส้นทาง DMAIC

2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการออกแบบและการนำใช้ระบบการผลิตและประกอบที่ ไหลอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบและการนำใช้เซลล์การไหลอย่างต่อเนื่องใน กระแสคุณค่าขององค์กร

 

โครงสร้างของหลักสูตร 

• การกำหนด : ระบุเป้าหมายในการออกแบบเซลล์

• การวัด : กำหนดกระบวนการปัจจุบัน

• การวิเคราะห์ : ศึกษากระบวนการปัจจุบันเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง

• การปรับปรุง : ทบทวนการออกแบบเซลล์ประเมินกระบวนการปรับปรุงและทำการแก้ไข

• การควบคุม : ปฏิบัตินำใช้การดำเนินงานตามผังวางแผนแผนภูมิทำงานมาตรฐานแผนการ ตรวจประเมิน และการรายงานปัญหาและระบบการแก้ไข

 

เนื้อหาของหลักสูตร 

อธิบายการนำใช้แนวคิดและเครื่องมือ LEAN และเทคนิคต่างๆ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและการแจกแจงการวิเคราะห์ โดยรวมแล้วเป็นหลักสูตรที่ สร้างความเข้าใจในหลักการและการนำไปปฏิบัติจริงโดยทีมงานทั้งองค์กร

 

วิธีการสัมมนา                  บรรยาย

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา  ผู้บริหารที่สามารถกำหนดนโยบายการปรับปรุง ,ทีมงานการปรับปรุง ระบบ,

พนักงานทั่วไปขององค์กรที่มีโอกาสมีส่วนร่วมกับขั้นตอนการ ปรับปรุง

ระยะเวลาสัมมนา             1 วัน