ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น ผู้ประสานงานกิจกรรม มักเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการทำให้กิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว เพราะผู้ประสานงานกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่โน้มน้าวพนักงานในแผนกให้ทำกิจกรรมตามที่องค์กรต้องการ ต้องประสานงานในการดำเนินการต่างๆ ที่พนักงานเสนอให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเทคนิคการสื่อสาร การโน้มน้าว การประสานงานกับผู้อื่น จึงเป็นทักษะที่ต้องมี หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ประสานงานทราบถึงเทคนิค วิธีการและได้ลองฝึกปฏิบัติในการโน้มน้าวและประสานงานกับผู้อื่นให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ Facilitator
2. เพื่อให้ทราบเทคนิค วิธีการ ในการโน้มน้าวผู้อื่น
3. เพื่อทราบวิธีการประสานงานที่ดี เพื่อให้เกิดผลงาน
4. เพื่อทราบความสำคัญของการสื่อสาร

เนื้อหา
1. ความหมายและหน้าที่ของ Facilitator
2. ทำกิจกรรมเพื่ออะไร
3. เทคนิคการโน้มน้าว ชักจูงผู้อื่น
4. ทำไม เราจึงทำเช่นนั้น
5. เข้าใจพฤติกรรมเราจึง เข้าใจพฤติกรรมผู้อื่น
6. ประสานงาน หรือ ประสานงา
7. วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล
8. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยายและการฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างานระดับต้น, Facilitator, Promoter
วิทยากร : อ. บรรณวิท มณีเนตร