การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มความสามารถให้กับพนักงาน แต่ท่านทราบได้อย่างไรว่าการอบรมนั้นสามารถสร้างความแตกต่างในด้านความรู้ให้กับผู้ฝึกอบรมได้จริง วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันมากคือ การให้ทำข้อสอบก่อนอบรมและหลังอบรมหรือ Pre-Post Test โดยพิจารณาจากคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรมมาเปรียบเทียบกันเช่น ถ้าคะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนอบรมได้คะแนนเฉลี่ยที่ 15 คะแนน หลังอบรมได้คะแนนเฉลี่ยที่ 17 คะแนน เป็นต้น แต่นั่นแสดงว่าการอบรมสัมฤทธิ์ผลจริงหรือไม่ หรือเกิดจากข้อสอบที่ใช้ง่ายเกินไป หรือเกิดจากพนักงานของท่านเก่งจริง ฯลฯ เหล่านี้เป็นคำถามที่ยากต่อการตอบเมื่อใช้วิธีการประเมินเพียงค่าเฉลี่ย วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในการพิจารณาว่าเป็นด้วยปัจจัยใดคือวิธีการทางสถิติ ซึ่งวิธีการทางสถิตินี้จะทำให้ท่านสามารถตอบคำถามได้ว่า ก่อนอบรม-หลังอบรมมีผลสัมฤทธิ์มากน้อยอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ข้อสอบที่ใช้มีความเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ แต่เมื่อพูดถึงสถิติหลายคนอาจเบ้หน้าว่ายากที่จะเข้าใจ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ท่านเข้าใจสถิติด้วยวิธีการง่ายๆ พร้อมทั้งให้ท่านใช้ Excel ในการประเมินผลซึ่งท่านไม่ต้องคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขให้ยุ่งยาก แถมด้วยแนวทางการประเมินเชิงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความหามายของการฝึกอบรม
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการทางสถิติ
3. เพื่อให้เข้าใจหลักการของสถิติทดสอบ
4. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินผลการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการสัมมนา
วันแรก

1. ความหมายของการฝึกอบรม
2. แนวทางประเมินผลการฝึกอบรมทั้ง 4 รูปแบบ
3. รูปแบบของข้อสอบและลักษณะของข้อสอบที่ดี
4. การตรวจสอบความยาก-ง่ายของข้อสอบ
5. การประเมินความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของข้อสอบ
6. การสร้าง Excel ในการประเมินข้อสอบ

วันที่สอง

1. เรียนด้วยภาพกับสถิติเบื้องต้น
    o ค่าเฉลี่ยแบบต่างๆ, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน
2. การกระจายตัวของข้อมูล
3. ข้อสอบที่ใช้มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เขาวัดกันอย่างไร?
4. การใช้สถิติทดสอบ
5. การใช้ Excel กับ Function ทางสถิติ
6. สถิติทดสอบบน Excel
7. แนวทางการประเมินพฤติกรรมหลังการฝึกอบรม
8. การสร้าง Base Line ของพฤติกรรม
9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการฝึกอบรม

วิธีการสัมมนา : การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหารการฝึกอบรม, ผู้จัดการฝึกอบรม, ผู้ที่สนใจ
ระยะเวลา : 2 วัน
วิทยากร : อ. บรรณวิท มณีเนตร
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย