ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามีมากและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การออกสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงกับตามต้องการของลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้รวดเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากของลูกค้า การออกแบบการทดลองแบบเดิมๆที่มีตัวแปรมากๆ ทำได้ช้าและมีความไม่แน่นอน ดังนั้นการนำเอาเทคนิคทางสถิติเข้ามาช่วยในการออกแบบการทดลอง เพื่อลดระยะเวลาในการทดลองให้สั้นลงจึงเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมเพราะรวดเร็วและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดลองได้อย่างมาก

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความหมายของตัวแปรและการรบกวนระบบ
 2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการทดลอง
 3. เพื่อให้ทราบแนวทาง วิธีการในการออกแบบการทดลอง
 4. เพื่อให้ทราบแนวทางการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดลอง

 

หัวข้อการสัมมนา

วันแรก

 1. สถิติเบื้องต้น
 2. การทดสอบสมมุติฐาน
 3. One-way Anova
 4. การออกแบบการทดลอง
 5. Single Factor Experiment
 6. Randomized Block Design

วันที่สอง

 1. Two-Way Anova
 2. Factorial Design
 3. 2k Factorial Design

 

วิธีการสัมมนา                     การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (ทดลองทำบนคอมพิวเตอร์ด้วย Excel)

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา     วิศวกร, นักออกแบบการทดลอง, R&D, QC

ระยะเวลา                             2 วัน

วิทยากร                               อ. บรรณวิท มณีเนตร

 

หมายเหตุ                                  ผู้เรียนควรมีความรู้ทางสถิติอยู่บ้างและควรมีคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Excel มาใช้ในการอบรม 2 คนต่อ

เครื่อง