ฝ่ายจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดหน่วยงานหนึ่งใน Supply Chain ขององค์กร เพราะเป็นฝ่ายต้นทางที่สินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆ จะเริ่มกระบวนการที่จะเข้าสู่องค์กร อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อยังเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับการทำงานด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ และฝ่ายจัดซื้อยังเป็นฝ่ายที่ต้องรองรับการซื้อที่เข้ามาจากฝ่ายต่างๆ ทั้งองค์กรจึงต้องเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าภายในองค์กรไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงยุ่งอยู่แทบจะตลอดเวลา การทำงานของฝ่ายจัดซื้อจึงต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อทั้งลูกค้าภายในและรับมือจาก Supplier จากภายนอก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบบทบาทของการจัดซื้อ
2. เพื่อให้ทราบถึงตัวชี้วัดวัดประสิทธิภาพของการจัดซื้อ
3. เพื่อทราบเทคนิควิธีการในการจัดการกับสินค้าที่ต้องซื้อแบบต่างๆ
4. เพื่อทราบเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อ

หัวข้อหลักสูตร
1. บทบาทของหน่วยงานจัดซื้อ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อ
3. การจัดการการจัดซื้อด้วยทฤษฎี Portfolio Model
4. การวิเคราะห์งานจัดซื้อ
5. เทคนิคการวิเคราะห์งานด้วย Maki Gami
6. เทคนิคลีน ในกระบวนการจัดซื้อ
7. การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิคจิตวิทยา

วิธีการสัมมนา : การบรรยาย การดำเนินการที่หน้างานจริง
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับล่าง, หัวหน้างาน, ผู้ที่สนใจ
ระยะเวลา : 1 วัน
วิทยากร  :  อ. บรรณวิท มณีเนตร