การให้คำปรึกษาด้าน TPM

medical_110006293-011314intที่ปรึกษา TPM ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารองค์กรเครื่องมือหนึ่ง ในการที่จะช่วยให้องค์กรนำเอาแนวคิดของ TPM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาในการใช้ที่ปรึกษาก็คือ:

ที่ปรึกษาที่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องใน TPM ทำให้ขาดการเชื่อมโยงการดำเนินการ TPM กับกลยุทธ์องค์กร

หลายองค์กรมองว่า TPM เป็นกิจกรรม แต่ในความเป็นจริงแล้ว TPM เป็นงานประจำที่ทุกคนต้องทำ เพื่อให้ได้เป้าหมายมที่องค์กรต้องการ ดังนั้นการเชื่อมเป้าหมายของกิจกรรมเข้ากับเป้าหมายขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำ TPM หากที่ปรึกษาไม่สามารถเชื่อมโยง TPM เข้ากับการทำงานปกติขององค์กรได้แล้ว ปัญหาเรื่องงานเพิ่มก็จะเกิดขึ้นทันที ทำให้กิจกรรมไม่คืบหน้า

ที่ปรึกษาที่ขาดความเข้าใจในกิจกรรมย่อยต่างๆ

เนื่องจาก TPM ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรม ทำให้การเลือกกิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการขาดความชัดเจนทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินการ ที่ปรึกษาที่ไม่เข้าใจชัดเจนถึงหน้าที่ของแต่ละ Pillar จะทำให้เกิดปัญหาในการแบ่งงานของแต่ละ Pillar ทันที

ทำตามทฤษฎีมากกว่าการประยุกต์ให้เข้ากับองค์กร

เราคงปฏิเสธว่า แนวคิดหรือ Concept ของ TPM นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่การนำเอาหลักการและทฤษฎีล้วนๆ ของ TPM เข้ามาใช้ในองค์กร โดยลืมไปว่า TPM เติบโตที่ญี่ปุ่นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นกับของคนไทยนั้นแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันลักษณะของวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรก็แตกต่างกันอีก ดังนั้นหากที่ปรึกษานำเอาทฤษฎีมาใช้ โดยไม่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบไทยๆ ก็จะเกิดปัญหาในการทำงานกับพนักงานได้

ที่ปรึกษามือสะอาด

การที่ที่ปรึกษาไม่ได้ลงเข้าไปดูในสายการผลิต ไม่ได้เข้าไปดูปัญหาของการทำงานที่ Shop floor ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการทำ TPM เนื่องจากไม่ได้ลงเข้าไปดูที่หน้างานหรือ Genba ทำให้การวิจัยปัญหาขององค์กรขาดข้อมูลที่ถูกต้อง การให้คำปรึกษาที่ดีจึงต้องลงไปติดตามที่หน้างาน ลงไปสัมผัสกับพนักงานเพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและนำกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

จากปัญหาที่กล่าวมานี้ ทาง TPMthai Training and Consulting ได้จัดเตรียมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในทฤษฎีของ TPM และเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นการทำการปรับปรุงงาน การทำความสะอาดเครื่องจักร การวางแผนการบำรุงรักษา การกำหนดเป้าหมาย TPM การประสานกลยุทธ์องค์กรกับกิจกรรม TPM ฯลฯ จึงเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจถึงปัญหาและเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม ทั้งในระดับบนและระดับล่าง เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ที่ปรึกษาเป็นเครื่องมือในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

ในการเข้าให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานการเข้าให้คำปรึกษา พร้อมความเห็นด้านปัญหาและอุปสรรค ส่งถึงผู้บริหารโดยตรงทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เรายังมีบริการในการตรวจประเมินปัญหาการดำเนินการ TPM เบื้องต้น เพื่อให้องค์กรเห็นปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมาและสามารถวางแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ไว้บริการด้วย

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-171-0211 E-mail: admin@tpmthai.com