บทความโดย : อ.กิติศักดิ์  วิวัฒน์ธนวงศ์

วันที่ 28 เมษายน 2554

 

คุณเคยสังเกตไหมว่า “พนักงานในห้างสรรพสินค้า แต่ละแผนกแต่งกายไม่เหมือนกัน”

แผนกเครื่องสำอางจะแต่งกายดูดี สวย สง่า แต่งหน้าสวยงาม

แผนกกีฬา จะแต่งการทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง

แผนกซุปเปอร์มาเก็ต จะแต่งกายง่ายๆ สบายๆ 

 

          ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า คนเราเมื่อต้องการติดต่อกันใครก็ตาม ก่อนที่จะเราพูดออกไป ก่อนที่เขาจะกล่าวอะไร

ออกมา เราก็จะตัดสินบางอย่างจากสิ่งที่เราเห็นในแวบแรกเสียแล้ว นักการตลาดเข้าใจในเรื่องนี้จึงต้องให้พนักงาน

แต่ละแผนกแต่งกายไม่เหมือนกัน

 

          สิ่งที่เราเห็นแวบแรกไม่ว่าจะเป็น ทรงผม การแต่งกาย ท่าทางการยืน การเดิน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเห็น

ก่อนที่จะเริ่มบทสนทนาเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นการทำให้เรา ดูดีเสียแต่แรกเห็น จึงเป็นเสมือนการเปิดประตูของการติดต่อ

สื่อสารให้เปิดกว้างขึ้น บุคลิกภาพที่ปรากฎต่อผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ คนบางคนทำงานดี ทำงานเก่ง แต่ไม่สามารถที่จะ

ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าได้ เพียงเพราะบุคลิกที่ไม่เอื้อต่อการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้การที่มีบุคลิกที่ดี น่ามอง 

น่าสนใจ ก็ยิ่งทำให้ตัวเราเองมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ทำให้สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมา

ได้อย่างเต็มที่

 

          ซึ่งบุคลิกภาพต่างๆที่กล่าวมา ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับคนทุกคนเสมอไป บางคนเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี

ยืนหรือเดินด้วยหลังที่โค้งงอ แต่งกายไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ขาดความมั่นใจในตัวเอง บางคน

ถึงขนาดประหม่าพูดติดอ่างในบางสถานการณ์ แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถที่จะฝึกฝนกันได้ ไม่ใช่เรื่องของบุญทำกรรมแต่ง

แต่อย่างใด แต่บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาฝึกฝนได้ทั้งสิ้น 

 

          การพัฒนาบุคลิกภาพไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามได้ ยิ่งเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร ยุคแห่งโลกไร้พรมแดน 

ซึ่งเราต้องติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก การมีบุคลิกที่ดีก็เปรียบเสมือนเรามีภาษาสากลที่สามารถสื่อสารและสร้างคุณค่า

ให้กับตนเองในสายตาของผู้อื่น

 

          อย่าปล่อยให้เรื่องของบุคลิกมาเป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองก่อนที่คนอื่นๆ 

จะทิ้งคุณไว้ข้างหลังเพียงเพราะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ไม่ดี

 

          หลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ คือ กุญแจแห่งความสำเร็จ” เป็นหลักสูตร Workshop ฝึกปฎิบัติ

จากวิทยากรผู้เชียวชาญ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวของคุณเองไปสู่ ผู้มีบุคลิกที่ดีในสไตล์ของตนเอง เพื่อปลดปล่อย

ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณให้ออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเป็นคนใหม่ที่เหนือกว่าโดยใน หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้

และฝึกฝน การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการงานและชีวิตได้