ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO

บทความโดย : อ.เอกชัย บุญยาทิษฐาน

วันที่ 27 สิงหาคม 2553

 

     ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางและเป็นปัญหาในระดับโลก  ผลกระทบที่เกิดจาก

โลกร้อนสามารถสร้างปรากฎการณ์ที่น่าหวาดกลัวให้กับประชากรของโลกในอนาคตได้อย่างแสนสาหัส เช่นทำให้น้ำแข็ง

บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ละลาย ที่ส่งผลให้น้ำท่วมโลกจนมนุษย์ไม่มีแผ่นดินจะอยู่อาศัย หรือ  รองลงมาหน่อยก็คือ

ความเสียหายในระบบนิเวศน์หรือสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ สัตว์หลายประเภท

จะไร้ที่อยู่ และอาจสูญพันธุ์ และย่อมกระทบถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้คือปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือ Greenhouse Effect ที่สกัดกั้น

ความร้อนไม่ให้กระจายออกไปนอกโลก  เมื่อเป็นเช่นนี้ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเองในโลกไม่ว่าจะด้วยธรรมชาติ

หรือฝีมือมนุษย์รวมทั้งความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงสะสมตัวกันอยู่ในบรรยากาศของโลก นานๆเข้าก็ทำให้บรรยากาศของ

โลกร้อนขึ้น

     หากจะถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้โลกร้อนมากที่สุด ก็คงไม่หนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Greenhouse

Gas ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนิด แต่ตัวหลักที่สำคัญคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ที่ตามปกติก๊าซพวกนี้มีประโยชน์ถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมเพราะมีคุณสมบัติดูดกลืน

ความร้อน ทำให้โลกอบอุ่น และเอื้อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ในโลกได้  แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก

ว่ามันมีปริมาณมากเกินไป และปริมาณที่มากนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์

     ในกลุ่มของผู้ที่สร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งจัดเป็นต้นเหตุหลักเพราะได้มีการขุด

ทรัพยากรธรรมชาติที่ฝังอยู่ใต้ดินเช่นพวกน้ำมัน และถ่านหินขึ้นมาใช้เป็นพลังงานในการทำให้เกิดผลผลิต  ทรัพยากร

ธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสร้างคืนให้กับธรรมชาติได้ในเวลาสั้นๆ ดังนั้นการนำขึ้นมาใช้นอกจากจะสร้างปัญหาให้

กับโลกแล้ว  ยังทำให้คนรุ่นหลังไม่มีสิ่งเหล่านี้ใช้อีกด้วย

     ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้พลังงานเหล่านี้ขึ้นมากมายโดยหน่วยงานระดับสากล  ซึ่งองค์กร ISO ก็เป็น

หน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการนี้ด้วยโดยการออกมาตรฐานที่สำคัญฉบับหนึ่งคือ ISO 50001: Energy management

systems — Requirements with guidance for use หรือระบบบริหารจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดและข้อแนะนำใน

การใช้งาน ที่มีเนื้อหาเน้นการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ  มาตรฐานนี้มีลักษณะเดียวกันกับมาตรฐาน ISO 9001

และ ISO 14001 และมีแนวโน้มไปในลักษณะเดียวกันคือต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมและการบริการมีระบบการใช้

พลังงานที่เหมาะสม

     เนื่องจากแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกันทั้งมาตรฐานและการนำไปใช้งานที่ต้องมีการให้การรับรองระบบงาน

และมีความเป็นไปได้ที่จะนำเข้ามามีบทบาทในทางการค้าเช่นว่าหากกิจการไม่ได้รับการรับรองอาจมีการไม่สั่งซื้อสินค้า

ที่เราคุ้นเคยกันในคำว่า กีดกันทางการค้า  หรืออาจถูกนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการขออนุญาติเปิดกิจการ

หรือการต่ออายุใบอนุญาติ เป็นต้น

     ปัจจุบันแม้ว่ามาตรฐานยังไม่ออกมาเป็นทางการเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนเวียนร่างแต่ก็คาดว่าคงจะออกมาในเร็วๆนี้

ดังนั้นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการวางระบบใดๆไม่สามารถที่จะทำได้ในระยะ

เวลาสั้นๆ และการดำเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันกับมาตรการต่างๆนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายด้วย