งานวิจัยมากมายรายงานว่า พนักงานที่มีความรักและผูกพันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่รักและผูกพัน ความผูกพันตรงกับคำว่า Engagement ซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่าแค่มีความพึงพอใจในงานที่ทำแต่ยังมีความหมายถึงความรัก การผูกติดอยู่กับงานและกับองค์กรที่ทำด้วย เมื่อพนักงานมีความผูกพันทั้งในงานและในองค์กรแล้ว ผลงานจะดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ เหมือนเช่นที่เราทำงานอดิเรกที่เราชอบ เราจะรู้สึกว่าเพลินและสนุกไปกับงาน งานจึงมีประสิทธิภาพดี ดังนั้นเรื่องของ Engagement จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้พนักงานของตนเองเกิดขึ้น แต่การจะสร้างให้พนักงานผูกพันหรือ Employee Engagement นั้นต้องทราบก่อนว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันและอะไรเป็นสิ่งที่ทำลายความผูกพันของพนักงาน เพื่อที่เราจะได้สร้างให้พนักงานมีความผูกพันได้อย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความหมายของ Employee Engagement
 2. เพื่อทราบความแตกต่างของ Engagement กับ ตัวแปรอื่นๆ
 3. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อ Engagement
 4. เพื่อหาทางเพิ่ม Employee Engagement
 5. เพื่อให้ทราบแนวทางในการสร้าง Employee Engagement

 

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายของ Engagement
 2. ความหมายของความเบื่อหน่ายในงานหรือ Burnout
 3. ลักษณะของคนที่ Engagement
 4. Engagement มีความสัมพันธ์กับเรื่องใดบ้าง
  • Turnover
  • ผลการปฏิบัติงาน
  • ประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ความเครียดในการทำงาน
 5. ปัจจัยที่ก่อให้เกิด Engagement
 6. ปัจจัยที่ทำลาย Engagement
 7. สร้าง Employee Engagement เป็นหน้าที่ของใคร
 8. เลือกคนอย่างไรให้มี Engagement

 

วิธีการสัมมนา                      การบรรยายและตัวอย่าง

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา      ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับล่าง, หัวหน้างาน, ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา                             1 วัน

วิทยากร                                อ. บรรณวิท มณีเนตร