รายชื่อคอร์สฝึกอบรม

TPM
TPM กับการพัฒนาองค์กรขึ้นสู่สากลที่ยั่งยืน
TPM สำหรับผู้บริหาร
TPM สำหรับหัวหน้างาน
การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร
AM กับ PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้
การเพิ่มผลผลิตได้ง่ายๆ ด้วยการลดความสูญเสีย 7 ประการ
เคล็ดลับการจัดทำ KPI ให้ได้หัวใจของการผลิต
ลดต้นทุนอย่างไรให้ได้เป้าหมาย
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
ผลกระทบจากความสูญเสียกับต้นทุนการผลิต
เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Mistake Proofing (Poka Yoke)
การมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบโดยใช้ OEE, TPM, SMED & Mistake Proofing
การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ( OEE )
หลักการบริหารด้วย TPM และ Policy Deployment
การบริหาร KPI ด้วย TPM
ทักษะที่ต้องมีของ TPM Facilitator
สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ
การสร้าง Loss vs. Cost Matrix
การบันทึกและคำนวนค่า OEE เพื่อลดความสูญเปล่า
Makigami เพื่อลดความสูญเปล่าในสายสำนักงาน
ระบบการติดตามและปรับปรุง OEE
การประยุกต์ใช้ TPM ในองค์กรแบบไทย

Autonomous Maintenance
Autonomous Maintenance ทำอย่างไรให้ถูกต้อง
การจัดการเอกสารในงานบำรุงรักษา

Planned Maintenance
ทำอย่างไร? ให้เครื่องจักรไม่เสีย (ซ้ำซาก) Breakdown Analysis
การบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มกำไร
การดำเนินการ Planned Maintenance ตามหลักการของ TPM
การวิเคราะห์เครื่องเสีย

Focus Improvement & Kaizen & QCC
ทำ”ไคเซน” ให้…ได้ผล
หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
QCC สำหรับคณะกรรมการ QCC
QC 7 Tools
การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา
Zero Defect ด้วย PM Analysis
Roots Cause Analysis And Collective Action
Advance QCC
Focus Improvement และ Kaizen
Kaizen
Kaizen for Improvement
New QC 7 Tools
Problem Solving Technique
Qcc Presentation Technique
QCC เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน
QCC เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
QC Story กับการแก้ปัญหาแบบ QC
FMEA
8D Problem Solving

Human Resource
ยอดหัวหน้างาน (Leadership)
ร่วมกันพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ (Team for Work Improvement)
เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี
ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
การกำหนดหน้าที่ของงานและการประเมินค่างาน
เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
การติดต่อให้ได้งานสื่อสารให้ได้ใจ
การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
การวางแผนกำลังพล
การพัฒนาภาวะผู้นำ
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีงานสู่ความสำเร็จ
เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
Conflict Management
Leadership of the Modern
การบริหารชีวิตในช่วงเศรษฐกิจมัวหมอง
Knowledge Management
Leadership Innovation
Positive Thinking
Thinking and Strategy Planning
Time Management
Visionary Leadership
การจัดการความรู้ เพื่อก้าวสู่องค์กรเรียนรู้
108 คดีเด็ดในการบริหารงานบุคคล
เพิ่มพลังแห่งความสุขและความสำเร็จในการทำงาน
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
การเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainner)
เทคนิคการสอน สั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามผล
การทำงานเป็นทีม ปัจจัยสำคัญของการจัดการยุคใหม่
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วย Competency และเป้าหมายการทำงาน
วางแผนพัฒนาคนอย่างไร ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์องค์กร

Training and Education
HRD กับ การดำเนินการฝึกอบรมตามหลักการของ TPM
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย Competency และเป้าหมายการทำงาน
การสร้างการฝึกอบรม 6 Modules
การเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพ (Train The trainer)

Quality Maintenance
PM Analysis
Quality Maintenance

Initial Control
การจัดการเครื่องจักรตัวแม่เริ่มต้น (หลักการ,การปฏิบัติ)
ซื้อเครื่องจักรใหม่อย่างไรให้ได้ให้โดน

Safety and Environment
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างปลอดภัย
10 มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการทำงาน

Efficient Administration
5ส. (5S.)
หลักการตรวจ 5ส.
เทคนิค Roll Paper

Other
จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน รักการเพิ่มผลผลิต
การขายทะลุเป้า (Sale Beyond Goal)
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใหม่
SA 8000 เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี
Value Engineering ( VE )
การจัดการสินค้าคงคลัง
การบริหารคลังสินค้า
Project Management
มาตรฐานแรงงานไทย (TLS-8001)
Advance 5ส เพื่อการประยุกต์ใช้ที่เหนือชั้น
SWOT
การออกแบบและการประเมินผลงานใน OJT

ISO9001:2008
การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง
โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008 (QMS Implementation : ISO9001:2008)
โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000)
Executive Overview ISO9001:2008
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2008
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2000 สำหรับระดับหัวหน้างาน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949
การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002
การจัดทำระบบตัววัดผลธุรกิจและโปรแกรมการปรับปรุง
โปรแกรมพี่เลี้ยงเพื่อเร่งการพัฒนาทักษะในการเป็น Internal Auditor
การเขียนและการวิเคราะห์ PAR and CAR
Internal Auditor for ISO 9001:2008
KPI ใน ISO9001:2008
โปรแกรมพี่เลี้ยง เพื่อการพัฒนาการตรวจ Supplier
โปรแกรมการจัดระบบในการพัฒนาผู้ส่งมอบ (Supplier Development)

ISO14001:2004
การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004 สำหรับระดับหัวหน้างาน

ISO/TS16949:2002
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949
การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 สำหรับระดับหัวหน้างาน
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002
ความเข้าใจ การนำใช้ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3
การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure Modes and Effects Analysis (DFMEAs)
การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA 3rd edition)
บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนระบบ ISO/TS16949:2002

Lean Manufacturing
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949
Value Stream Mapping (VSM)
พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน
การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร
การวางแผนผลิตแบบ Lean และ ระบบการดึงแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ KANBAN
การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control Plans
กลยุทธ์การสร้างสมดุลสายการผลิต

Six Sigma
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949
การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
การจัดสร้างระบบการผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่องด้วย DMAIC
การนำใช้ระบบ 5 ส ในองค์กรและการควบคุมด้วยสายตาด้วยเทคนิค DMAIC

SPC
Statistical Process Control and Measurement System Analysis (SPC & MSA)

Quality Management
Quality Awareness

Service Consulting and Implementing

 • TPM
  • การให้คำปรึกษาในการดำเนินการระบบ
  • การตรวจประเมินภายใน
 • ISO 9001:2000
  • การให้คำปรึกษาในการดำเนินการระบบ
  • การตรวจประเมินภายใน
 • ISO14001:2004
  • การให้คำปรึกษาในการดำเนินการระบบ
  • การตรวจประเมินภายใน