สร้าง QC 7 Tools ได้ง่ายๆ ด้วย Excel

บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

 

QC 7 Tools เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ ไม่เพียง

เฉพาะในงานด้านคุณภาพเท่านั้น แต่รวมถึงงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น การประมาณการประสิทธิภาพ

การผลิตในอนาคต การศึกษาการกระจายตัวของรายได้ของประชากร เป็นต้น แต่การนำ QC 7 Tools

มาใช้นั้นกลับมีความยากลำบากตรงที่การสร้าง Chart ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและ

การคำนวณ ผังการกระจาย (Scratter) ผังควบคุม (Control Chart) และ ฮีสโตรแกรม (Histogram)

ซึ่งถ้าเรานำมาคำนวณและสร้างผังต่างๆ ด้วยมือแล้ว ก็จะพบกับความยุ่งยากและทำให้เกิดความผิดพลาด

ได้ง่ายๆ ถ้าเราสามารถที่จะทำให้การสร้างผังต่างๆ ของ QC 7 Tools สามารถทำได้บน Excel ก็จะ

ทำให้สะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น

การสร้างผังต่างๆ ของ QC 7 Tools บน Excel ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด หากเพียงเข้าใจ

หลักการของเครื่องมือต่างๆ ทั้ง 7 ตัว และเรียนรู้การใช้คำสั่งบางคำสั่งของ Excel ก็สามารถสร้างผังต่างๆ

บน Excel ได้อย่างไม่ยาก อีกทั้งยังสามารถนำไปสร้างผังต่างๆ เพื่อใช้ในงานอื่นได้อย่างมากมาย

เช่นการสร้างผังควบคุม

QC 7 Tools

การสร้างฮีสโตรแกรม

QC 7 Tools2

 

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่รวมทั้งทฤษฎีและหลักการของ Qc 7 Tools ที่จะทำให้ท่านเข้าใจและ

เลือกใช้เครื่องมือพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผังต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และการนำ Excel มาใช้ในการสร้างผัง

แบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่