หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ในการทำงานย่อมต้องมีปัญหา แต่การที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ การที่จะทำเช่นนี้ได้อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยหลักการที่ญี่ปุ่นให้กันอย่างกว้างขวางนั่นคือ 5G และใช้หลักการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างมีเหตุและผลโดยการตั้งคำถามว่า “ทำไม” หรือ การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อให้สามารถเข้าถึงรากของปัญหาได้อย่างแท้จริง การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพต้องใช้งาน 5G และ Why-Why เข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบความแต่ต่างของการดำเนินการจากหลัการความจริงกับประสบการณ์
 • เพื่อให้ทราบความหมายของ 5G
 • เพื่อให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักการ 5G ในการทำงานจริง
 • เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นของปัญหาได้ชัดเจนด้วย 5W+1H
 • เพื่อให้ทราบหลักการของ การวิเคราะห์ Why-Why

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายของ 3G
 2. ความหมายของ 5G
 3. ทำไมต้อง 5G
 4. การประยุกต์ใช้งาน 5G
 5. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ Why-Why
 6. หลักการของการวิเคราะห์ Why-Why
 7. การใช้งานร่วมกันของหลักการ 5G และ Why-Why
 8. การฝึกวิเคราะห์จากปัญหาจริง

วิธีการสัมมนา                           การบรรยาย Woskshop และตัวอย่างผลการดำเนินงานจริง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา       ผู้บริหารระดับกลาง, หัวหน้างาน, ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาสัมมนา                      1 วัน

วิทยากร                                    บรรณวิท มณีเนตร