สำหรับโรงงานที่ประสบปัญหา พนักงานในองค์กรไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนมากนักหรือพนักงานไม่ทราบถึงเทคนิคการลดต้นทุนหรือไม่สามารถมองเห็นภาพรวมการลดต้นทุน หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทั้งระดับหัวหน้าและระดับปฏิบัติการให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดต้นทุน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ หลังการอบรมแล้วผู้รับการอบรมต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องการลดต้นทุนและสามารถลดต้นทุนในแผนกต้นเองได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร ให้เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดต้นทุนให้องค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถมองเห็นภาพรวมของต้นทุนขององค์กร และทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อสามารถลดต้นทุนในแผนกตนเองได้อย่างน้อย 1 เรื่องในขณะอบรม

หัวข้อหลักสูตร
1. สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน
2. บทนำองค์ประกอบการผลิตและต้นทุนการผลิต
3. สมการธุรกิจและองค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
4. รูปแบบการลดต้นทุน ด้วยโรงงานสมมุติ
5. ความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses)
6. ความสูญเปล่า 7 ตัว (7 Waste)
7. หลักการ PDCA
8. การลดต้นทุนการผลิต (การลดตัวหารที่เป็น Input)
9. เทคนิคการลดต้นทุนต่างๆ
a. 5ส
b. Kaizen
c. QCC
d. ISO
e. TPM

 

วิธีการฝึกอบรม : การบรรยายและจัดทำ Work Shop โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
เหมาะสำหรับ : หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าแผนก, ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
ระยะเวลา : 1 วัน