ในการทำงานในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การทำงานให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้คนเดียวอีกต่อไป แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะนำคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันให้เป็นทีมได้อย่างประสบความสำเร็จ ผู้นำหรือหัวหน้างานหรือหัวหน้าทีมทุกท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะสร้างทีมของตัวเองเพื่อให้ลูกทีมสามารถแสดงศักยภาพของแต่ละคนออกมาได้อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของทีมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายและความแตกต่างของการทำงานเป็นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อให้ทราบรูปแบบการพัฒนาของทีม
3. เพื่อทราบเทคนิคในการจูงใจทีมงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อทราบอุปสรรคของการทำงานเป็นทีม

เนื้อหา
1. ความหมายของการทำงานเป้นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีม
2. การพัฒนาการของทีม
3. ทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มคน
4. อิทธิพลของบุคคลที่มีต่อทีม
5. อุปสรรคในการทำทีม 5 ประการ
6. การแก้ไขการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทีม
7. การจัดการความขัดแย้งในทีม
8. การสร้างความเหนียวแน่นในทีม
9. เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย, ตัวอย่างและWorkshop
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทีมงาน
วิทยากร : อ. บรรณวิท มณีเนตร