แล้วรอให้เขาบังคับหรือ?

บทความโดย : อ.เอกชัย บุญยาทิษฐาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

 

          คุณรู้หรือไม่ว่าภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดปัญหาอะไรกับโลกของเราบ้าง

          คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน

          คำตอบต่อคำถามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น

          สัญญาณเตือนภัย ที่ว่านี้คือ เหตุการณ์น้ำท่วมในภาคต่างๆของประเทศ 

ซึ่งความรุนแรงออกมาบให้เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ในอนาคตภัยพิบัติ

ร้ายแรงทางธรรมชาติแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในขณะที่บางเหตุการณ์

ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

อากาศ อากาศร้อนผิดฤดูกาล และที่น่ากลัวมากที่สุดคือน้ำท่วมโลกที่

เกิดจากก้อนน้ำแข็งทั้งขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ละลายเพราะอุณหภูมิ

ของโลกสูงขึ้น

          เป็นที่รู้กันดีว่าสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนนั้น ตัวการสำคัญคืออุตสาหกรรม

 และการขนส่งที่นำทรัพยากรธรรมชาติที่ฝังอยู่ใต้โลกขึ้นมาเผาพลาญให้

เกิดเป็นความร้อนขึ้น ซึ่งคาดกันว่ามีปริมาณถึง 70% ของสาเหตุทั้งหมดที่

ทำให้โลกร้อน ถ้าเรายังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ลูกหลานในอนาคตก็จะไม่มีสิ่ง

เหล่านี้ใช้กันอีกต่อไป จึงเท่ากับเป็นการทำลายลูกหลานของเราเอง

          และคุณเคยรู้บ้างไหมว่าเดือนๆหนึ่งคุณต้องสูญเงินไปเท่าไร กับการใช้

ไฟฟ้า หรือพลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับ

พลังงาน และการรั่วไหลทางความร้อนในระบบล้วนเป็นความสูญเปล่าที่

นักอุตสาหกรรมส่วนมากมองไม่เห็น ซึ่งจะทำให้รายได้ของคุณลดลง

เพราะกำไรหดหายไปเดือนหนึ่งนับแสนหรือนับล้านบาท

          ในความเป็นจริงทุกประเทศต่างก็มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องเหล่านี้

 แต่ที่เห็นกันอยู่คือกฎหมายเหล่านี้ ไม่เคยได้ผล มาตรการทางการค้าจึง

ถูกนำมาใช้แทนผ่านทางการบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องบริหารจัดการ

การใช้พลังงานของตนให้ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพที่สุด นี่เป็นภัยที่กำลัง

คืบคลานเข้ามาหาเราสำหรับประเทศกำลังพัฒนา 

          มาตรฐาน ISO 50001 เรื่องการบริหารพลังงาน จึงถูกกำหนดขึ้นโดย

มีจุดม่งหมายให้ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการการใช้

พลังงานของตนเอง และมีแนวโน้มมากว่าอาจส่งผลลักษณะเดียวกับมาตรฐาน 

ISO อื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นการกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง 

          มาตรฐาน ISO 50001 ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้โครงร่างของหลักการ 

Plan Do Check Action โดยเน้นที่การวางแผนการใช้พลังงาน การกำหนด KPI 

ด้านพลังงาน การลงมือตามแผนที่กำหนดไว้ การติดตามผลการดำเนินการ 

และการทบทวนแผนพลังงานของผู้บริหาร ซึ่งหากองค์กรใดนำมาตรฐาน 

ISO50001 มาปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้ว จะสามารถจัดการกับความสูญเสีย

ด้านพลังงานลดโลกร้อน และได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างเป็นกอบเป็นกำ

          มาตรฐาน ISO 50001 ที่กำลังจะประกาศใช้ในปีหน้า จึงเป็นมาตรฐาน

ที่องค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเองอย่างได้ผล 

       “แล้วองค์กรของท่านจะไม่เตรียมการเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ตัวนี้หรือ?”

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่