การให้คำปรึกษาทางด้าน Human Resources

“องค์กรจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในองค์กรนั้นๆ” เดฟ อูลิช (2008)

คุณภาพของบุคคลกรจึงมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคนี้เป็นอย่างมาก แต่การที่องค์กรจะสามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ของคนในองค์กรออกมาให้ได้สูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความเข้าใจในหลายแขนงเข้ามารวมกัน เพื่อสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ในอันที่จะเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถนำเอาศักยภาพสูงสุดในการทำงานออกมาใช้ได้ โดยที่ตัวพนักงานก็ต้องมความสุขกับการทำงานด้วย

ที่ปรึกษาด้านบุคคลจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ เรามีที่ปรึกษาที่จะช่วยท่านไม่ว่าจะเป็น

ด้านแรงงานสัมพันธ์ ในอันที่จะทำให้องค์กรกับพนักงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่มากกว่าที่จะเป็นองค์กรที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

ด้านการบริหารงานบุคคล ที่จะทำให้ท่านสามารถบริหารงานบุคคลตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การวางแผนเงินเดือนและผลตอบแทน การคัดเลือกพนักงาน

ด้านการพัฒนาบุคคล ที่จะช่วยท่านในการวางแผนการพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับแผนการทำธุรกิจ อันจะทำให้การทำธุรกิจของท่านไม่สะดุดด้วยเรื่องของการเตรียมคน

ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อช่วยท่านในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรจากระบบเถ้าแก่ไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจระดับโลก หรือการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นในองค์การ เช่น Employee Engagement

ด้านการให้คำปรึกษาส่วนตัว ด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะโค้ชท่านตัวต่อตัว เพื่อทำให้ท่านพัฒนาตนเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาองค์กรเชิงลึก เราพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยแบบสอบถามที่ตรงกับความเป็นจริงในสังคม วัฒนธรรมและบริบทของคนไทย เพื่อจะทำให้ท่านทราบถึงปัญหาด้านบุคลากรที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแผนการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยทีมงานด้านจิตวิทยาองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ