Executive Overview ISO9001:2008

Executive Overview ISO9001:2008

Executive Overview ISO9001:2008 การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO9001:2008 นั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุด การทำให้ผู้บริหารเข้าใจวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO9001:2008 จึงสำคัญที่สุด...
โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000)

โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000)

โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000) วัตถุประสงค์ เป็นโปรแกรมต่อเนื่องหลังจากที่องค์กรได้รับการรับรองระบบ คุณภาพและต้องการรักษาระดับของมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000...
การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง

การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง

การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง Maintain & Continual Improvement for ISO ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง  องค์กรใดที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงก็จะสามารถอยู่รอดและเป็นผู้นำในธุรกิจ ได้  ISO...
โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008  (QMS Implementation : ISO9001:2008)

โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008 (QMS Implementation : ISO9001:2008)

โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008  (QMS Implementation : ISO9001:2008)   วัตถุประสงค์ การได้ใบรับรองระบบเป็นเพียงส่วนย่อยของนิยาม “ความสำเร็จของโครงการ” กำหนดแนวทางการจัดตั้งตัววัดผลทั้งระดับบริหาร...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต Lean และ 6 Sigma เป็นหลักการที่หลายหน่วยงานนำมาใช้ อีกทั้งหลายหน่วยงานก็มีระบบ ISO9001:2008 หรือระบบISO/TS16949 อยู่แล้ว...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การเขียนและการวิเคราะห์ PAR and CAR

  การเขียนและการวิเคราะห์ PAR and CAR หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจกระบวนการในกระบวนการออกเอกสาร CAR และ PAR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับอบรมจะเรียนรู้นิยามของปัญหาหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวบยอดความคิดและสรุปเป็นประโยคที่สั้น...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การจัดทำระบบตัววัดผลธุรกิจและโปรแกรมการปรับปรุง

การจัดทำระบบตัววัดผลธุรกิจและโปรแกรมการปรับปรุง หลักการบริหารแบบ QOS หรือ Quality Operation System ได้ถูกนำมาใช้งานเป็นครั้งแรกโดย Ford Motor และขยายขอบเขตไปถึงผู้ส่งมอบชิ้นส่วนของฟอร์ดในปี ค.ศ. 1990 ในปัจจุบัน QOS ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

โปรแกรมพี่เลี้ยงเพื่อเร่งการพัฒนาทักษะในการเป็น Internal Auditor

โปรแกรมพี่เลี้ยงเพื่อเร่งการพัฒนาทักษะในการเป็น Internal Auditor วัตถุประสงค์เป็นโปรแกรมพี่เลี้ยงแบบตัวต่อตัวเพื่อเร่งการพัฒนาทักษะในการเป็น Internal Auditor แก่องค์กรโดยเฉพาะทีม Internal Auditor ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการAudit มาก่อน...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2000 สำหรับระดับหัวหน้างาน

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2000 สำหรับระดับหัวหน้างาน วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ให้กับระดับหัวหน้างานในการสนับสนุนระบบ...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002

การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002 ระบบมาตรฐานต่างๆ มีข้อกำหนดที่ต่างกันออกไป ปัญหาอย่างหนึ่งขององค์กรคือเมื่อทำมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งแล้วและต้องการทำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ISO14000 เพิ่ม...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2008

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO9001:2008 วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจในที่มาและหลักการของมาตรฐาน ISO9001:2008 2. เข้าใจในระบบเอกสาร การจัดทำและการควบคุมเอกสาร ในระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 3. สร้างความตระหนัก ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO9001:2008...