Project Management

Project Management

  Project Management การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆได้บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2. ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3....
การบริหารคลังสินค้า

การบริหารคลังสินค้า

การบริหารคลังสินค้า โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน กิจการที่สามารถดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงนี้รู้ดีว่าจะต้องทุ่มเทกำลังการ กำลังใจ และกำลังสมองในทุกทางเพื่อความได้เปรียบ  การทำธุรกิจนั้นจะต้องมีความเข้าใจดีว่าตัวเองต้องการอะไร...
การบริหารคลังสินค้า

การจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของทุกกิจการ สินค้าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาด้วยทรัพย์สินของกิจการ หรือเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้มีการแปลงสภาพของทรัพยากรทั้งหมดของกิจการให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ถูกจัดเก็บไว้ที่สถานที่แห่งนี้...
การบริหารคลังสินค้า

Value Engineering ( VE )

  Value Engineering ( VE ) ความพยายามอย่างหนึ่งในการต่อสู้ของธุรกิจนั้นคือความพยายามที่จะขายให้ได้มากๆ ลด แลก แจก แถม และห้ำหั่นราคากันเข้าไปเพื่อถล่มคู่ต่อสู้ จนในที่สุดก็ต้องพังไปพร้อมๆกัน การขายให้ได้มากนั้นไม่ได้หมายความว่ากิจการจะทำกำไรได้มากเสมอไป...
การบริหารคลังสินค้า

การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใหม่

  การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใหม่         วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 1. เพิ่มเติมความรู้รายละเอียดของ กฎหมายใหม่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงรายละเอียดในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายใหม่ 3....
การบริหารคลังสินค้า

ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน รักการเพิ่มผลผลิต

ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน รักการเพิ่มผลผลิต สำหรับโรงงานที่ประสบปัญหา พนักงานในสายการผลิต ไม่ค่อยให้ความสำคัญ กับการเพิ่มผลผลิตมากนัก หลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับพนักงานให้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรนี้...
การบริหารคลังสินค้า

จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบให้ลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกการแข่งขันกันอย่างรุนแรงอย่างเช่นใน ปัจจุบัน การส่งมอบที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความล้มเหลวขององค์กรได้เลย...
การบริหารคลังสินค้า

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM)   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุการไหลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เส้นทาง DMAIC 2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการออกแบบและการนำใช้ระบบการผลิตและประกอบที่ ไหลอย่างต่อเนื่อง 3....
การบริหารคลังสินค้า

พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน

พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์และเครื่องมือของ Lean 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในระดับ Lean 3. เพื่อสามารถระบุโครงการปรับปรุงโดยใช้แนวทาง Lean สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ 4....
การบริหารคลังสินค้า

การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร

การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร การนำระบบ Lean มาใช้ผู้บริหารองค์กรต้องเข้าใจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเข้าใจปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์และเครื่องมือของ Lean พร้อมทั้งสามารถระบุโครงการปรับปรุงโดยใช้แนวทาง Lean...
การบริหารคลังสินค้า

การวางแผนผลิตแบบ Lean และ ระบบการดึงแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ KANBAN

การวางแผนผลิตแบบ Lean และ ระบบการดึงแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ KANBAN   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถในการวางแผน และนำใช้การวางแผนการผลิตแบบดึงโดยใช้ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ KANBAN เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำใช้หลักการของHeijunka การปรับระดับการผลิต...
การบริหารคลังสินค้า

การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control Plans

การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control Plans วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจใน 5 ขั้นตอนหลักของการวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning) และเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆของแต่ละขั้นตอน APQP...