Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM)   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุการไหลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เส้นทาง DMAIC 2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการออกแบบและการนำใช้ระบบการผลิตและประกอบที่ ไหลอย่างต่อเนื่อง 3....
Value Stream Mapping (VSM)

พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน

พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์และเครื่องมือของ Lean 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในระดับ Lean 3. เพื่อสามารถระบุโครงการปรับปรุงโดยใช้แนวทาง Lean สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ 4....
Value Stream Mapping (VSM)

การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร

การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร การนำระบบ Lean มาใช้ผู้บริหารองค์กรต้องเข้าใจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเข้าใจปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์และเครื่องมือของ Lean พร้อมทั้งสามารถระบุโครงการปรับปรุงโดยใช้แนวทาง Lean...
Value Stream Mapping (VSM)

การวางแผนผลิตแบบ Lean และ ระบบการดึงแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ KANBAN

การวางแผนผลิตแบบ Lean และ ระบบการดึงแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ KANBAN   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถในการวางแผน และนำใช้การวางแผนการผลิตแบบดึงโดยใช้ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ KANBAN เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำใช้หลักการของHeijunka การปรับระดับการผลิต...
Value Stream Mapping (VSM)

การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control Plans

การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control Plans วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจใน 5 ขั้นตอนหลักของการวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning) และเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆของแต่ละขั้นตอน APQP...
Value Stream Mapping (VSM)

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต Lean และ 6 Sigma เป็นหลักการที่หลายหน่วยงานนำมาใช้ อีกทั้งหลายหน่วยงานก็มีระบบ ISO9001:2008 หรือระบบISO/TS16949 อยู่แล้ว...