การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต Lean และ 6 Sigma เป็นหลักการที่หลายหน่วยงานนำมาใช้ อีกทั้งหลายหน่วยงานก็มีระบบ ISO9001:2008 หรือระบบISO/TS16949 อยู่แล้ว...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การจัดสร้างระบบการผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่องด้วย DMAIC

การจัดสร้างระบบการผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่องด้วย DMAIC การไหลอย่างต่อเนื่องเป็นเทคนิคการลดต้นทุนที่สามารถทำได้ด้วยหลายเทคนิค การนำเทคนิค DMAIC ของ 6 Sigma มาใช้ในการสร้างระบบการไหลที่ต่อเนื่อง ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การนำใช้ระบบ 5 ส ในองค์กรและการควบคุมด้วยสายตาด้วยเทคนิค DMAIC

การนำใช้ระบบ 5 ส ในองค์กรและการควบคุมด้วยสายตาด้วยเทคนิค DMAIC  5ส และการควบคุมด้วยสายตาหรือ Visual Control คือเทคนิคพื้นฐานที่ทุกผู้ประกอบการต้องนำมาใช้ เพื่อเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการทำการเพิ่มผลผลิตด้วย Lean ต่อไป เทคนิค DMAIC ของ 6 Sigma ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้...
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ หลักสูตรครอบคลุมการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคด้านสถิติหรือ Statistic Process Control (SPC) พร้อมทั้งทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเทคนิคการตรวจประเมินแบบผู้เชี่ยวชาญ ตามแนวทางของ AIAG และ ISO/TS16949 วัตถุประสงค์...