Statistical Process Control and Measurement System Analysis (SPC & MSA)

Statistical Process Control and Measurement System Analysis (SPC & MSA)

Statistical Process Control and Measurement System Analysis (SPC & MSA) คุณภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่การผลิตของให้ได้คุณภาพไม่ได้หมายความว่าผลิตของทุกอย่างได้เหมือนกันหมด แต่การผลิตที่ดีกลับหมายถึงการผลิตที่ทำให้เกิดการแปรผันน้อย...