Kaizen & QCC

Kaizen & QCC

คำว่า Kaizen เป็นภาษาญี่ปุ่น มาจากคำว่า Kai แปลว่า “เปลี่ยนแปลง” กับคำว่า Zen แปลว่า “ดี” ดังนั้นคำว่า Kaizen จึงแปลว่า “เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น” คำว่า “Kaizen” จึงตรงกับคำว่า “Improvement” ในภาษาอังกฤษ และตรงกับคำว่า “การปรับปรุง” ในภาษาไทย...
Focus Improvement Workshop (In-house)

Focus Improvement Workshop (In-house)

ในการดำเนินการกิจกรรมการปรับปรุงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุดคือการ คิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งการดำเนินการการปรับปรุงเฉพาะเรื่องนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เครื่องมือใดบ้าง หลักสูตรนี้จะเป็นคำตอบและการดำเนินการที่เป็นลักษณะ Workshop...
Focus Improvement Workshop (In-house)

QCC เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

QCC เพื่อการพัฒนาคุณภาพ   เทคนิค QCC เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสามารถลดความสูญเสียต่างๆ ได้จริง และเป็นเทคนิคที่หลายๆ หน่วยงานนำไปใช้ในการทำงาน จนเป็นที่มาของการประกวดกลุ่ม QCC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การทำ QCC...
Focus Improvement Workshop (In-house)

Problem Solving Technique

Problem Solving Technique   ในการดำเนินการ II ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของ TPM เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะที่ต้องมีในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน...
Focus Improvement Workshop (In-house)

New QC 7 Tools

New QC 7 Tools   ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ แบบวิเคราะห์เป็นตัวเลขหรือที่เรารวมเรียกว่า QC 7 Tools แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพหรือเชิงรูปลักษณะเช่นเรื่องของความพอใจ สี หรือลักษณะการใช้งาน...
Focus Improvement Workshop (In-house)

Kaizen

Kaizen   KAIZEN หลายคนคงรู้จักดี แต่หลายคนก็เคยได้ยินเพียงชื่อว่า KAIZEN ก็คือการปรับปรุง แต่การที่จะนำกิจกรรมนี้เข้ามาเริ่มใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ การทำ KAIZEN หรือการปรับปรุงนั้นมีหลักการ...
Focus Improvement Workshop (In-house)

Advance QCC

   Advance QCC เทคนิค QCC เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสามารถลดความสูญเสียต่างๆ ได้จริง และเป็นเทคนิคที่หลายๆ หน่วยงานนำไปใช้ในการทำงาน จนเป็นที่มาของการประกวดกลุ่ม QCC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่โดยมากการทำ QCC กลับทำกันอย่างเป็นธรรมเนียม จึงทำให้กิจกรรม...
Focus Improvement Workshop (In-house)

Roots Cause Analysis And Collective Action

  Roots Cause Analysis And Collective Action การแก้ไขปัญหาที่ดีต้องแก้ไขที่เหตุแห่งปัญหา การหาสาเหตุของปัญหาให้ถึงรากเหง้าของปัญหาหรือที่เรียกว่า Roots Cause เป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้น การหารากของปัญหาให้ได้อย่างถ่องแท้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ...
Focus Improvement Workshop (In-house)

การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา

การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา ปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรง ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจ อยู่รอดได้นั้นคือ ความสามารถที่จะผลิตสินค้า ที่มีต้นทุนต่ำกว่า และมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งได้...
Focus Improvement Workshop (In-house)

QC 7 Tools

QC 7 Tools เครื่อง มือที่เป็นอมตะในการทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นคือ QC 7 Tools ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือ 7 อย่างด้วยกันคือ กราฟ แผนตรวจสอบ พาเรโต ผังก้างปลา ผังการกระจาย แผนภูมิควบคุม ฮีสโตรแกรม ซึ่งแต่ละอย่างก็มีวิธีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แต่ต่างกัน...
Focus Improvement Workshop (In-house)

QCC สำหรับคณะกรรมการ QCC

หลักสูตร QCC สำหรับ QCC Committee ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานนั้น เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเครื่องมือหนึ่งคือ QCC แต่การที่จะทำให้กิจกรรม QCC ที่ดำเนินการอยู่นั้น ประสบกับความสำเร็จและเป็นกิจกรรมที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลานั้น...
Focus Improvement Workshop (In-house)

หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

หลักการ 5G และการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ในการทำงานย่อมต้องมีปัญหา แต่การที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ การที่จะทำเช่นนี้ได้อย่างถูกต้อง...