Reliability คืออะไร

Reliability คืออะไร

Reliability คืออะไร Reliability หรือ ความน่าเชื่อถือ คือ โอกาสที่อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้โดยไม่เสียในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่กำหนด     ค่า Reliability จึงมีค่าเท่ากับ R = e-λt                         โดยที่      λ มีค่าเท่ากับ 1/MTBF (MTBF=...
Reliability คืออะไร

Planned Maintenance Workshop (In-house)

มีหลายครั้งที่การดำเนินการ TPM ได้เน้นที่ Autonomous Maintenance แต่ปัญหาเครื่องจักรก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากขาดการพัฒนาในเสาหลักที่เป็นพื้น ฐานอีกเสาหนึ่งที่ต้องเดินเคียงคู่กันไปกับ AM นั่นคือ Planned Maintenance ซึ่งการดำเนินการนั้นก็มี 7 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องทำไปทีละขั้น...
Reliability คืออะไร

การดำเนินการ Planned Maintenance ตามหลักการของ TPM

อยากทำ Autonomous Maintenance แต่ช่างไม่ให้ความสนใจเลย ? ทำ Planned Maintenance แล้วเครื่องยังเสียอยู่อีก? คำถามพวกนี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่? เสาหลักที่สำคัญและต้องเดินคู่ไปกับการทำ Autonomous Maintenance คือ Planned Maintenance...
Reliability คืออะไร

การบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มกำไร

การบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มกำไร การบำรุงรักษา ทุกคนมองว่าเป็นงานที่มีแต่ค่าใช้จ่าย เป็นจุดใช้เงิน ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะทำให้งานบำรุงรักษา เป็นงานที่สร้างกำไร ให้กับหน่วยงานของท่าน การจัดการบำรุงรักษาที่ดี เป็นการสร้างผลกำไรให้กับหน่วยงานของท่าน...
Reliability คืออะไร

ทำอย่างไร? ให้เครื่องจักรไม่เสีย (ซ้ำซาก) Breakdown Analysis

ทำอย่างไร? ให้เครื่องจักรไม่เสีย (ซ้ำซาก) Breakdown Analysis เครื่องเสีย แน่นอนว่านี้คือปัญหา การทำให้เครื่องจักรกลับคืนสภาพมาเดินได้อีกครั้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้อง รีบจัดการให้เร็วที่สุด หลังจากที่เครื่องกลับมาเดินได้อีกครั้งเราอาจลืมมันไปว่าเคยเกิดอะไรขึ้น...
Reliability คืออะไร

AM กับ PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้

         AM กับ PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้ การดำเนินการกิจกรรม AM หรือ Autonomous Maintenance ซึ่งเป็นหัวใจและเป็นเอกลักษณ์ของ การทำ TPM ถ้าจะทำให้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องมีเสาหลักอีกเสาที่เป็นของคู่กัน นั่นคือ เสาหลัก Planned Maintenance...