Quality Maintenance Pillar Concept

Quality Maintenance Pillar Concept

ปัจจุบันนี้เครื่องจักรมีบทบาทในการทำงานมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน เนื่องจากเราสามารถผลิตเครื่องจักรที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อมาใช้แทนแรงงานคน คุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาจะดีหรือไม่จึงขึ้นกับเครื่องจักรมากกว่าคน ดังนั้นบทบาทของการควบคุมคุณภาพจึงเปลี่ยนไป...
Quality Maintenance Pillar Concept

Quality Maintenance (Workshop)

ปัจจุบันนี้เครื่องจักรมีบทบาทในการทำงานมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน เนื่องจากเราสามารถผลิตเครื่องจักรที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อมาใช้แทนแรงงานคน คุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาจะดีหรือไม่จึงขึ้นกับเครื่องจักรมากกว่าคน ดังนั้นบทบาทของการควบคุมคุณภาพจึงเปลี่ยนไป...
Quality Maintenance Pillar Concept

Zero Defect ด้วย PM Analysis

Zero Defect ด้วย PM Analysis ของ เสียเป็นความสูญเสียที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มากมายมหาสาร การที่เราจะผลิตโดยไม่ให้มีของเสีย คงจะไม่ใช่การเพิ่มการตรวจสอบให้ของที่จะส่งไปที่ลูกค้าไม่มีของเสีย...
Quality Maintenance Pillar Concept

PM Analysis

PM analysis     ความสูญเปล่าบางอย่าง เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแบบเรื้อรัง การแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์แบบเดิมๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ได้...