Presentation

Presentation

ไฟล์พรีเซ็นเตชั่นของการบรรยายบางส่วนในรูปแบบ PDF TPM Focus Improvement 1 Focus Improvement 2
Presentation

แบบฟอร์ม In-house Training Survey & Confirmation

เพื่อ ให้การอบรมภายในหรือ In-house Training เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปรัชญาในการทำงานของเรา จึงใคร่ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ กรอก แบบฟอร์ม In-house Training Survey (Download) แล้ว ส่งกลับมาที่ TPMthai.com ( Fax ที่ 02-171-0211...
Presentation

แบบฟอร์ม Public Training Confirmation

เพื่อให้การจัดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ประโยชน์สูงสุด จึงใคร่ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการดังนี้. สมัครสมาชิก TPMthai.com (ค่าสมัคร 500 บาท) เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ส่วนลดค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 5%, สิทธิในการรับข่าวสารการจัดการฝึกอบรมทาง...