คำเรียกที่ว่า “กระบวนกร” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Facilitator แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า Facilitator มีความหมายมากกว่านั้นมากมายนัก

Facilitator คือคนที่จะสร้างให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facilitative หรือ ทักษะ Facilitator จึงเป็นทักษะเพื่อใช้ในการสร้างให้กลุ่มคนกลายเป็นทีมและเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานได้มากกว่าเดิมอีกด้วย การเป็น Facilitator จึงไม่จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมเช่น TPM Facilitator, QCC Facilitator เท่านั้น แต่ Facilitator เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารทุกระดับ วิทยากรและที่ปรึกษาทุกคนต้องมี เพื่อทำให้ทีมมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความหมายหน้าที่ของ Facilitator
2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของ ทีม ที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของทีม
4. เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของทีมและกระบวนการในทีม
5. เพื่อให้ทราบเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้ทีมเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. เกณฑ์การตัดสินว่า ทีมของคุณ เป็นทีมที่ดี
2. องค์ประกอบที่ทำให้ทีมเป็นทีมที่ดีคืออะไร?
3. ความหมายของ Facilitator
4. องค์กร กับ ทีม เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
5. ทำให้เป้าหมายคือ จุดมุ่งของทีม
6. หน้าที่ของ Facilitator
7. X-Ray ทีมของคุณ ว่ามีปัญหาอะไร
8. การวิเคราะห์พฤติกรรมของทีมและพฤติกรรมของคนในทีม
9. จาก “ทีมห่วย” เป็น “ทีมเลิศ”
10. ประชุมให้ดีทำอย่างไร “ระดมสมอง” หรือ “ดองสมอง”
11. ตัดสินใจร่วมกัน คือ บ่อเกิดของความร่วมมือ
12. เครื่องมือของ Facilitator มืออาชีพ

วิธีการสัมมนา                   การบรรยาย และ Workshop
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา       ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับล่าง, หัวหน้างาน, พนักงานที่จะดำเนินกิจกรรม, ผู้ที่สนใจ
ระยะเวลา                         1 วัน
วิทยากร                           อ. บรรณวิท มณีเนตร