Human Resources Development Courses

เทคนิคการลดต้นทุน

เทคนิคการลดต้นทุน

สำหรับโรงงานที่ประสบปัญหา พนักงานในองค์กรไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนมากนักหรือพนักงานไม่ทราบถึงเทคนิคการลดต้นทุนหรือไม่สามารถมองเห็นภาพรวมการลดต้นทุน...

เทคนิคสร้างทีม

เทคนิคสร้างทีม

ในการทำงานในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การทำงานให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้คนเดียวอีกต่อไป แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะนำคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความคิด...

การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจัดซื้อ

การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดหน่วยงานหนึ่งใน Supply Chain ขององค์กร เพราะเป็นฝ่ายต้นทางที่สินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆ จะเริ่มกระบวนการที่จะเข้าสู่องค์กร อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อยังเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับการทำงานด้วย...

สร้างสุขจากการทำงาน เป็นมากกว่าแค่การคิดบวก

สร้างสุขจากการทำงาน เป็นมากกว่าแค่การคิดบวก

งาน คำนี้หลายคนเมื่อได้ยินแล้วรู้สึกเบื่อ เหนื่อย แต่การดำเนินชีวิตของคนเราคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกหนีจากงาน ในเวลาที่เราตื่น 8-9 ชั่วโมงหมดไปกับการทำงาน การที่จะรอให้เลิกงานแล้วค่อยออกไปหาความสุขจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆ...

สร้างจิตสำนึกที่ดีในองค์กร

สร้างจิตสำนึกที่ดีในองค์กร

องค์กร บ้านที่สอง ของพนักงานทุกคน ผู้บริหารเปรียบเหมือนพ่อแม่ เพื่อนร่วมงานจึงเป็นเสมือนพี่น้องที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แต่ปํญหาส่วนมากมักเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน...

ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ Leadership for Manager

ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ Leadership for Manager

การดำเนินการธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น นอกจากจะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอกแล้ว การจัดการภายในองค์กรก็เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากกว่าแต่ก่อน เนื่องจากบุคลากรที่เข้ามาทำงานกับองค์กรมีความหลายหลายมากขึ้น...

จูงใจใครๆ ให้ได้อย่างใจนึก

จูงใจใครๆ ให้ได้อย่างใจนึก

ถ้าถามว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร จะมีคำตอบหนึ่งออกมาเสมอ คือ อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เขาทำตามที่เราบอก ซึ่งการที่เราต้องการให้คนอื่นทำตามอย่างที่เราต้องการนั้นมีหลายวิธีการ การสั่ง การบังคับ การล่อใจด้วยเงิน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คนอื่นทำตามที่เราต้องการ...

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กร (สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานที่ต้องการให้พนักงานรักองค์กร)

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กร (สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานที่ต้องการให้พนักงานรักองค์กร)

ความรักและผูกพันในองค์กร เป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคการบริหารงานบุคคลยุคนี้และมีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรสูงจะสร้างผลงานที่ดีกว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กรอย่างมาก แต่การที่จะสร้างให้พนักงานรักองค์กรนั้น...

การบริหารงานด้วยหลักจิตวิทยา

การบริหารงานด้วยหลักจิตวิทยา

ในการบริหารงานต่างๆ ย่อมมีคนเป็นปัจจัยสำคัญ การทำงานจึงเป็นการควบคุมคนให้ทำพฤติกรรมตามที่เราต้องการ แต่คนจะทำพฤติกรรมใดๆ นั้นสามารถทำได้ทั้งจากการบังคับและการจูงใจ...

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลักการ เกณฑ์ วิธีการและการประเมิน: Concept, Criteria, Measurement, Evaluation)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลักการ เกณฑ์ วิธีการและการประเมิน: Concept, Criteria, Measurement, Evaluation)

ในปัจจุบันนี้วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมากมายหลายวิธี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำวิธีการนั้นๆ มาจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น คำถามที่น่าสนใจก็คือ “วิธีการที่เรานำมาใช้นั้น เหมาะสมกับงานที่ทำ เหมาะสมกับองค์กร เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเราหรือไม่” หลายองค์กรใช้การประเมินแบบ...

การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยสถิติบน Excel

การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยสถิติบน Excel

การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มความสามารถให้กับพนักงาน แต่ท่านทราบได้อย่างไรว่าการอบรมนั้นสามารถสร้างความแตกต่างในด้านความรู้ให้กับผู้ฝึกอบรมได้จริง วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันมากคือ การให้ทำข้อสอบก่อนอบรมและหลังอบรมหรือ Pre-Post Test...

การประสานงาน การสื่อสาร การโน้มน้าว สำหรับผู้ประสานงานกิจกรรม

การประสานงาน การสื่อสาร การโน้มน้าว สำหรับผู้ประสานงานกิจกรรม

ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น ผู้ประสานงานกิจกรรม มักเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการทำให้กิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว เพราะผู้ประสานงานกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่โน้มน้าวพนักงานในแผนกให้ทำกิจกรรมตามที่องค์กรต้องการ ต้องประสานงานในการดำเนินการต่างๆ...