ISO 50001 ระบบการบริหารพลังงาน

ทุกวันนี้ผู้คนเป็นจำนวนมากต่างก็วิตกกังวลกันเรื่องโลกร้อน หลายคนก็ให้ความสนใจและพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายที่ส่วนใหญ่จะแปลงมาจากทฤษฎีที่มีผู้สร้างขึ้น และพยายามยกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีเหล่านั้น ซึ่งทำให้คนจำนวนมากในโลกได้พลอยคล้อยตามไปด้วย แต่ก็มีผู้คนเป็นจำนวนมากเช่นกันที่ไม่เคยศึกษาเลยเพียงแต่ฟังเขาเล่าตามๆกันมาเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้คนทั้งหลายต่างก็มองเห็นตรงกันว่าตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานั้นคือภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีตัวการมากมายที่ทำให้เกิดปัญหานี้ แต่ก็ยังคงเพ่งเล็งไปที่ภาคอุตสาหกรรมอยู่นั่นเอง ไม่ผิดอะไรกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่คุกคามโลกอยู่ทุกในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าไปที่ภาคอุตสาหกรรมนั่นเอง

ความเกี่ยวเนื่องของภาคอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมนั้นประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรที่อุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นสิ่งป้อนเข้า (Input) ให้กับกระบวนการผลิตประเภทหนึ่งซึ่งก็คือพลังงานนั่นเอง ย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีว่าทุกอุตสาหกรรมต่างก็ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนการผลิต และการใช้พลังงานที่หลากหลายไม่เป็นระบบนั้นนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองแล้ว ยังสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น และต่อโลกด้วย

ด้วยความพยายามที่จะหยุดยั้งปัญหาที่คุกคามโลกเหล่านี้จึงได้วางมาตรการทางด้านกฎหมาย และกฎระเบียบกันออกมามากมายแต่ก็ยังยากที่จะสกัดกั้นปัญหาไว้ได้ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับมาตรฐาน ISO และมาตรฐานที่ใกล้เคียงทั้งหลาย จึงมุ่งตรงไปที่ผู้ประกอบการที่ได้มีความพยายามกดดันให้ทำตามมาตรฐานเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยอมซื้อสินค้า

นอกจากจะเป็นการแนะนำให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเองแล้ว มาตรฐาน ISO 50001 ยังมีจุดหมายในทำนองที่กล่าวข้างต้นด้วย แต่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกันออกมาเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆก่อนที่จะมีการบังคับใช้จริง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

– ผู้บริหารจะมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการพลังงานที่เป็นสากล

– สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

– สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค

– สามารถขจัดอุปสรรคด้านการค้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อการอบรม:

1 ทำความรู้จักกับ ISO 50001

2 ความเป็นมาของระบบ ISO 50001

3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน

4 ผลกระทบของการใช้พลังงานกับภาวะโลกร้อน

5 ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านพลังงาน

– ข้อกำหนดทั่วไป

– ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

– นโยบายพลังงาน

– การวางแผนพลังงาน

– การนำไปใช้และการดำเนินการ

– การตรวจสอบสมรรถนะ

– การทบทวนของฝ่ายบริหาร

6 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

7 ถาม – ตอบปัญหา

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นเตรียมการสำหรับอนาคต ,วิศวกร และทีมงาน

ที่ต้องเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ,บุคลากรที่สนใจในมาตรฐานการจัดการพลังงาน

รูปแบบการจัดสัมมนา           บรรยาย

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา  1 วัน