การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

 

เอกสารถือว่ามีความสำคัญสำหรับการทำงานและการทำตามมาตรฐาน ISO แต่การจัดการเอกสารกลับเป็นปัญหากวนใจองค์กรทำ ISO มาตลอด ตั้งแต่มาตรฐาน ISO ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปัจจุบันมาตรฐาน ISO ฉบับล่าสุดปี 2015 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเอกสารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกยุคนี้ องค์กรจึงต้องทำความเข้าใจกับระบบการจัดการเอกสารแนวใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงข้อกำหนดการจัดการเอกสารของ ISO 9001 และ 14001:2015
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการจัดการเอกสารตามมาตรฐานใหม่
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดงานด้านการจัดการเอกสาร

 

หัวข้อการสัมมนา

 1. พัฒนาการของการจัดการเอกสารของ ISO
 2. ข้อกำหนดการจัดการเอกสารตามมาตรฐานฉบับปี 2015
 3. ความหมายของ Document Information
 4. ความแตกต่างในการจัดการเอกสารของระบบเก่าและระบบใหม่
 5. จุดจบของ Quality Manual, Procedure, Instruction และ Record
 6. รูปแบบของเอกสารในฉบับ 2015 เหมือนจะง่ายแต่….
 7. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในฉบับ 2015
 8. Document Control Center ไม่มีได้ไหม
 9. เทคโนโลยีกับการจัดการเอกสารตามมาตรฐาน ISO

 

วิธีการสัมมนา                      การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา      ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา                             1 วัน

วิทยากร                                อ. บรรณวิท มณีเนตร

คลิกเพื่อลงทะเบียน